Statslig og regional planlægning

Der er ikke kendskab til lokaliteter af særlig interesse, eller at der skulle være fundet bilag-IV arter på arealet. Der fældes ikke træer i forbindelse med opførsel af bålhytten. Der vil derfor ikke være påvirkning af evt. ynglepladser for flagermus.

Planforslagene (lokalplan og kommuneplantillæg) vurderes generelt ikke at påvirke dyre- eller plantelivet på Munkholm, da lokalplanområdet er beliggende inden for en eksisterende have til daginstitutionen, hvor der i dag er etableret motorik legeplads og drivhus, barnevognsskur. Antallet af børn vil ikke ændres som følge af en lokalplan for en bålhytte. Antallet af børn er fastsat i en landzonetilladelse.

Planområdet ligger ikke inden for et Natura2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs, hvor habitatområde H246 ligger ca. 800 meter væk, og hvor habitatområde H247 ligger ca. 1,2 km. væk. Planforslagene vurderes ikke at påvirke Natura-2000-området.

Kommuneplan 2017

Halvøen Munkholm er ikke omfattet af en kommuneplanramme, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør en bålhytte. Afgræsningen af lokalplanområdet vil følge afgrænsningen af den kommende ramme til fritidsformål, som det nærværende kommuneplantillæg vil udlægge. Den nærværende kommuneplanramme vil udlægge et areal på 40 m2 til fritidsformål.

Der planlægges ikke yderligere for det resterende areal omkring børneinstitutionen. Såfremt ejendoms brug til institutionsformål skulle ophøre, skal det være muligt for ejendommen at gå tilbage til boligformål uden at der skal gennemføres ny planlægning.

Herunder: Placering af nærværende kommuneplanramme 20.F04 i forhold til eksisterende bebyggelse og kyststrækningen.

Eksisterende lokalplaner

Der er ingen eksisterende lokalplaner for arealet.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planlægning for etablering af en bålhytte vurderes ikke at have påvirkning på nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen og ca. 85 meter fra kysten. På trods af nærheden til kysten, vil bålhytten ikke kunne ses fra kystlinjen, dels da landskabet stiger fra kysten og op til børneinstitutionens hus, og dels da beplantning skærmer børneinstitutionens have. Endvidere vil bålhytten ligge i tilknytning til de eksisterende bygninger og i størrelse og udseende falde naturligt ind med disse. Lokalplanen foreskriver en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter for bålhytten.

Diverse udpegninger

Landskab:

Planområdet ligger inden for et område, der i kommuneplan 2017 er udpeget som et område med værdifulde landskaber samt større uforstyrrede landskaber.

Den landskabelige udpegning skal sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles. Ved etablering af bebyggelse skal der ske en tilpasning til landskabet. Der må ikke ske oplag, skiltning, terrænændringer eller tilsvarende, som kan forringe landskabsoplevelsen, jf. kommuneplan 2017. Bålhytten vil blive placeret i tilknytning til den eksisterende bygning hvor institutionen holder til for at sikre, at bebyggelsen ikke spredes. Der vil hverken ske oplag, skiltning, terrænregulering eller tilsvarende som følge af lokalplanen.

Skov:

Planområdet er placeret i en skov, og er derfor ikke omfattet af en skovbyggelinje. Bålhytten ligger i fredskov, og etablering af bålhytten vil derfor kræve en dispensation fra skovloven.

Arealfredning:

Ejendommen er en del af en arealfredning, fredningsnr. 02285.02 af 03.10.1955, der har til formål at bevare kyststrækningen langs Tempelkrogen og Bramnæsbugt. Fredningen omfatter hele halvøen Munkholm. Se nærmere under afsnittet "Tilladelser og dispensationer".

Kulturmiljø:

Området er placeret i et kulturmiljø. Når der udarbejdes en lokalplan inden for et kulturmiljø, skal de pågældende bevaringsværdier sikres, jf. kommuneplan 2017.
Ved opførelse af bygninger inden for et kulturmiljø, skal der tages særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier og sammenhænge.
Det vurderes, at oplevelsen af kulturmiljøet ikke påvirkes negativt af muligheden for at opføre en bålhytte, der måler 27 m2, i tilknytning til daginstitutionen.

Bevaringsværdig bebyggelse:

Selve planområdet rummer ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger. Bålhytten skal opføres i tilknytning til bygningen, hvor børneinstitutionen holder til, og denne er opført i 1828 og udpeget med bevaringsværdi 3. Bygninger med en bevaringsværdi 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Ifølge Holbæk Kommuneplan 2017 skal bygninger med en bevaringsværdi 3 søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Trafikforhold

Planlægning for etablering af en bålhytte vurderes ikke at medføre ændringer af hverken trafik- eller vejforholdene i området.