Jordforurening

Der er ikke viden eller formodning om jordforurening på arealet. Flytning af jord kræver tilladelse fra Holbæk Kommune.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

De kulturhistoriske interesser bliver ikke berørt af anlæggelsen af bålhytten, som placeres umiddelbart vest for den eksisterende bebyggelse.

Arkæologi/jordfund.
Det er registreret i Museum Vestsjællands arkiver, at hele Munkholmøen har mange bevarede og registrerede arkæologiske interesser og i sin helhed ligger indenfor et defineret kulturarvsareal, hvor der er særligt mange og kendte arkæologiske interesser i form af bl.a. køkkenmøddinger og et formodet middelalderligt voldsted.

I forbindelse med projektet Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Vigtige naturområder ikke påvirkes.
  • Der ikke etableres miljøvurderingspligtig infrastruktur, bebyggelser eller anvendelse.
  • Planområdets omfang på ca. 40 m2 er et begrænset udlæg.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.