Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Fredskov:
Under lokalplanens udarbejdelse har Miljøstyrelsen givet tilladelse til Bålhyttens etablering indenfor fredskovarealet. Der stilles ikke vilkår om erstatningsskov på grund af det berørte areals
begrænsede størrelse. Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 (lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017) og § 2 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 853 af 27. juni 2016).

Arealfredning:
Lokalplanområdet er en del af en arealfredning der har til formål at bevare kyststrækningen langs Tempelkrogen og Bramnæsbugt.
Under lokalplanens udarbejdelse har Fredningsnævnet Vestsjælland sammen med Danmarks Naturfredningsforening besigtiget arealet. Fredningsnævnet fandt ikke at opførelsen af bålhytten vil stride imod formålet med fredningen. Nævnet lagde vægt på hyttens forholdsvist begrænsede omfang, at den etableres i tilknytning til børneinstitutionen, hvor der allerede forefindes andre bygninger mv. På grund af skoven er bålhytten meget lidt synlig i omgivelserne.

Strandbeskyttelseslinje:
Lokalplanområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Opførsel af bålhytten vil derfor kræve at Kystdirektoratet meddeler en dispensation fra denne.
Kystdirektorat har forhåndstilkendegivet at man er indstillet på, at give en sådan dispensation, hvis der udarbejdes en lokalplan for bålhytten, således at bålhytten falder ind under de lempelser, der er givet mulighed for med lovændringen af naturbeskyttelsen, jf. dennes § 65b, stk. 5.

Bonusvirkning:
Lokalplanen medfører at der ikke skal søges om landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til til opførsel af bålhytten. Se §3 i lokalplanens bestemmelser.