I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 at sikre offentlig adgang til besøgs- og udflugtsområdet ved Maglesø, herunder til parkeringsplads og stier, samt at sikre anvendelse af stueplan i ejendommen Maglesøvej 6 til restaurant, café og traktørsted, der kan understøtte stedet som udflugtsmål.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 11a og 15 samt dele af matr. nr. 4c, 11b og 12b, alle af Igelsø By, Kvanløse, og afgrænses som vist på kortbilag 1-4.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone.

3.1 Lokalplanen giver bonusvirkning til opførelse af udhusbygning som vist på kortbilag 5, i henhold til nærmere bestemmelser angivet i §4, §5 og §6.

4.1 Lokalplanområdet udlægges til besøgs- og udflugtsområde, herunder stier og parkeringsplads med offentlig adgang, jf. dog § 4.2 - § 4.5.

4.2 Stueplan i ejendommen Maglesøvej 6 udlægges til café, restaurant, traktørsted og lignende, der kan understøtte stedet som udflugtsmål, jf. kortbilag 5. En mindre del af stueplan kan anvendes til boligformål i form af adgangsgivende arealer til boligformål på 1. sal.

4.3 1. sal i ejendommen Maglesøvej 6 skal anvendes til boligformål eller til publikumsorienteret serviceerhverv, i sammenhæng med anvendelsen af stueplan.

4.4 Udearealer beliggende i sammenhæng med, og umiddelbart syd for, ejendommen Maglesøvej 6 udlægges til supplerende ankomstareal, areal til udeservering m.v., jf. afgrænsning vist på Kortbilag 5.

4.5 Udearealer beliggende umiddelbart nord og øst for ejendommen Maglesøvej 6 udlægges til haveareal, ankomstareal og parkering samt udhusbygninger for privat boliganvendelse.

5.1 Lokalplanen muliggør ny bebyggelse i form af en ny udhusbygning med placering som angivet på kortbilag 5.

5.2 Udhusbygningen må maksimalt opføres i 1 etage. Intet punkt af bygningens ydervæg eller tag må være højere end 6 m over terræn. Henset til det skrånende terræn fastsættes endvidere en maksimal kote, således at bygningens højde ikke må overstige kote 84, uanset gulvkote for bygningen.

5.3 Udhusbygningen må maksimalt opføres med et bebygget areal på 90 m2.

6.1 Ved renovering og istandsættelse af facader ved eksisterende bolig- og erhvervsbebyggelse skal disse fortsat fremstå med overflader i hvidmalet murværk, i kombination med mindre arealer med træbeklædning, zinkbeklædning og glasfelter, ved gavle, kviste, vinduer og lignende. Tagflade skal være i røde ler teglsten.

6.2 Mindre udhusbygninger, og ny udhusbygning, skal fremstå med facader i træ eller murværk, enten med træfacade i materialets oprindelige naturfarve eller malet i svenskrød, hvid eller sorte farver. Tagflader skal fremstå enten med røde ler teglsten eller med tagpap eller pladebeklædning i mørkegrå eller sorte nuancer.

6.3 Ny udhusbygning kan indplaceres delvist indgravet i terræn. Ovennævnte materialebestemmelser er ikke til hinder for, at soklen kan fremstå med overflade i støbt beton, pudset overflade eller lignende.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad eksisterende vejadgang fra Maglesøvej.

7.2 Inden for lokalplanområdet forefindes eksisterende rekreative stier som vist på kortbilag 3. Stierne skal opretholdes som rekreative stier med offentlig adgang med en bredde på ca. 2 m.

7.3 Parkering for besøgende af områdets rekreative arealer kan ske på p-areal, som vist på kortbilag 5, der udlægges til offentligt p-areal.

8.1 Lokalplanområdet er omfattet af gældende landskabsfredning som angivet på kortbilag 2. Etablering af ny beplantning, samt beskæring og pleje af eksisterende beplantning må alene ske i henhold til den gældende fredning og plejeplan udarbejdet i henhold hertil.

8.2 Hegn må kun udføres som levende hegn eller som trådhegn, eksempelvis ved indhegning af arealer for dyrehold til afgræsning af området, og alene hvor dette ikke er i modstrid med fredningsbestemmelser.

8.3 Med lokalplanen tillades nødvendig terrænbearbejdning ved indplacering af ny udhusbygning, der tillades indgravet i eksisterende terræn. Terrænregulering inden for arealer omfattet af fredningen forudsætter godkendelse i henhold hertil.

8.4 Udeareal til publikumsorienteret service, udeservering m.v. syd og vest for bygningen Maglesøvej 6, jf. kortbilag 5, skal fremstå med belægning i grus.

9.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

9.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

10.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

10.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.dk.

10.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

10.4 Lokalplanen udlægger et område til rekreative fritidsformål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplan 14.12 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Holbæk den 14. august 2019