Statslig og regional planlægning

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med overordnet statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Udarbejdelse af nærværende lokalplan indebærer samtidig udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 12. Arealet har ikke tidligere været omfattet af hverken kommuneplanramme eller lokalplan. Kommuneplantillæggets afgrænsning er sammenfaldende med lokalplanafgrænsningen og fastlægger anvendelsen af området til besøgs- og udflugtsområde, med tilhørende offentlige stier, parkering samt publikumsorienteret service som restaurant, café og lignende, der kan understøtte stedets funktion som besøgsmål. Endvidere kan førstesalen i ejendommen Maglesøvej 6 anvendes til bolig, og der kan indplaceres ny udhusbygning øst for eksisterende bebyggelse, uden for landskabsfredningen.

Eksisterende lokalplaner

Arealet har ikke tidligere været omfattet af lokalplanlægning.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkninger af nabokommuner.

Kystnærhedszone

Arealet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Lokalplanen muliggør ikke etablering af butikker efter Planlovens § 16.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet er beliggende inden for et areal, der er omfattet af gældende landskabsfredning. Arealerne er endvidere udpeget som værdifuldt naturområde og som større uforstyrret landskabsområde. Omgivelserne rundt om Maglesø er omfattet af søbeskyttelseslinje og der er skovbyggelinje omfattende størstedelen af området. Lokalplanen muliggør ikke udlæg af areal til nybyggeri, eller anden form for anlæg eller anvendelse, der vurderes at være i strid med ovennævnte udpegninger eller fredning. Lokalplanens eneste nye byggefelt, for en ny udhusbygning, er beliggende uden for ovennævnte fredning, og dette areal er alene omfattet af skovbyggelinje og delvis af søbeskyttelseslinje.

Området er beliggende inden for område 30 Maglesø, i landskabsplanen: Område 30_Maglesø.pdf

Gældende landskabsfredning: landskabsfredning Maglesø.pdf

Trafikforhold

Området trafikbetjenes ved Maglesøvej. Eksisterende offentlig parkeringsplads, der giver adgang til området har således adgang fra Maglesøvej. Der er udlagt rekreative stier fra p-pladsen og ned til Maglesø, der ligeledes omkranses af rekreativ sti rundt langs søbredden.

Offentlig service

Nærmeste adgang til kollektiv trafik forefindes ved Ringstedvej, hvor der ligger et busstoppested ca. 1.6 km fra p-areal ved Maglesøvej.