Energi og forsyning

Området er ikke beliggende inden for et område med kollektiv varmeforsyning. Området vandforsynes af Fors A/S ved offentligt fælles vandforsyningsanlæg.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra vandværk ved Wewers, Maglesøvej 79 og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Ejendommen Maglesøvej 6 er separatkloakeret, hvor spildevandet ledes til Tysinge renseanlæg, mens regnvand via bassin ledes til Maglesø. Lokalplanen indebærer kun i meget begrænset omfang mulighed for nybyggeri, og der kan således alene opføres ny udhusbygning i områdets nordøstlige hjørne ud mod Maglesøvej. Regnvand fra nybyggeri kan inden for den nuværende tilslutningstilladelse udledes til eksisterende skelbrønd. Skelbrønd og regnvandsledning forefindes i nærområdet ved Maglesøvej.

Tilladelse til eventuel ny kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune og Fors A/S.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.