Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen rummer en bonusvirkning til realisering af udhusbygning, hvorved landzonetilladelse til opførelse heraf ikke er påkrævet.
Da opførelse af en ny udhusbygning tillægges bonusvirkning med lokalplanen forudsættes ikke særskilt dispensation fra skovbyggelinjen. En del af udhusbygningen er endvidere beliggende inden for søbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation herfra. Udhusbygningen er ikke beliggende inden for landskabsfredningen.

Lokalplanen muliggør ikke anlægsprojekter inden for arealer omfattet af gældende landskabsfredning. Såfremt der efterfølgende måtte ønskes udført anlægsarbejde eksempelvis i form af terrænbearbejdning, beplantning eller lignende, vil dette forudsætte, at der kan opnås godkendelse hertil fra fredningsmyndigheden. Tilsvarende, at der om påkrævet, kan opnås dispensation fra søbeskyttelseslinjen.