I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen:

1.1 at fastlægge bevarende bestemmelser for bebyggelsens udformning, herunder materialer, farver og udtryk.

1.2 at fastlægge bestemmelser om tilbygning, ombygning og nybyggeri.

1.3 at fastlægge bestemmelser for udstykning, så områdets helhed og særlige karakter bevares.

2.1 Lokalplanen omfatter det på kortbilag 1 viste område, matr. nr. 17v, 17ab, 17aæ, 17aø,, 17bc, 17bd, 18a, 18c, 18e, 18f, 18g, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18q, 18r, 18t, 18x, 18y, 18z, 18ab, 18ac, 18ae, 18af, 18ag, 18ak, 18al, 18am, 18an, 18ap, 18aq, 18ar, 18as, 18bc, 18bm, 18bn, 19a, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19k, 19l, 19m, 19n, 19y, 19ø, 19ag, 19an, 19ap, 19aq, 19ar, 19as, 19at, 19au, 19av, 19ax, 19ay, 19az, 19aæ, 19aø, 19ba, 19bb, 19bd, 19bh, 19bi, 19bk, 19bm, 19bn, 19bo, 19bp, 19bq, 19br, 19bs, 19bt, 19bu, 19by, 19bz, 19bæ, 19bø, 19cb, 19cc, 19cd, 19ce, 19cg, 19cf, 19ch, 19ck, 19cl, 19cm, 19cn, 19cp, 19cq, 19cr, 19cs, 19ct, 19cx, 19cz, 19cæ, 19cø, 19da, 19db, 19dc, 19de, 19df, 19dg, 19dh, 19di, 19dk, 19dl, 19dm, 19dn, 19dp, 19dq, 19dr, 19ds, 19dt, 19du, 19dv, 19dx, 19dy, 19dz, 19dæ, 19dø, 19ea, 19eb, 19ec, 19ed, 19ee, 19ef, 19eg, 19eh, 19ei, 19ek, 19el, 19em, 19en, 19eo, 19ep, 19eq, 19er, 19eu, 19ev, 19ex, 19fi, 19fs, 19fu, 19fv og 36f Holbæk Markjorder, samt alle parceller der senere måtte blive udstykket herfra.
 
2.2 Lokalplanens område forbliver i byzone.

3.1 Området må kun anvendes til boligformål.

4.1 Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800m2.

4.2 Der må ikke ske udstykning mod vej foran huse omfattet af kortbilag 2.

5.1 Boligbebyggelse skal opføres i 2 plan. Bebyggelsen skal mod vej udformes i 1 etage med udnyttet tagetage. Ved opførsel på udstykket grund bag eksisterende boligbebyggelse, kan bebyggelse også udformes med 2 fulde etager. Begge løsninger med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

5.2 Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30% på den enkelte matrikel.

5.3 I tilfælde af brand og lignende, kan der gives tilladelse til at opføre ny bebyggelse med samme etageareal som hidtidig bebyggelse.

5.4 Ny bebyggelse mod Isefjordsvej, Bakkekammen, Møllevangen og Svinget placeres i byggelinje, som angivet på kortbilag 10.

For garager, carporte, forarealer m.v. gælder:

5.5 Carporte, garager, udhuse, overdækkede terrasser, drivhuse og lignende må ikke opføres nærmere skel mod vej end 5 m og ikke indenfor området angivet på bilag 5.

6.1 Nybyggeri skal opføres i blankt murværk med røde eller gule blødstrøgne tegl, eller med pudset facade i hvide eller grå toner. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til brug af andre materialer, såfremt det vurderes at ny bebyggelse gives en arkitektonisk udformning, som indpasses i eksisterende bebyggelse med respekt for områdets særlige karaktertræk og sammenhæng.

6.2 I tilfælde af brand kan bebyggelsen genopføres med det hidtidige facadeudtryk.

6.3 Bebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage udføres med taghældning mellem 40 og 60 grader. Disse tage udføres som saddeltag med synlige spær-ender, saddeltag med muret gesims uden udhæng, eller i kvartvalm med muret gesims uden udhæng. Taget skal beklædes med røde vingetegl eller røde falstagsten med maksimalt glans 30. Undtaget herfra er Bakkekammen 23, hvor tage skal udføres i sortglaseret tegl.
Bebyggelse i 2 fulde etager udføres med fladt tag.

6.4 Der må ikke opsættes solceller i området, hvor de er synlige fra gaden.

7.1 Følgende bevaringsbestemmelser gælder for bygninger markeret med en særlig signatur på kortbilag 2.

7.2 Bygninger markeret på kortbilag 2, må ikke nedrives uden byrådets tilladelse.

7.3 Ved nedrivning af tilbygning skal facaden på det oprindelige hus reetableres i overensstemmelse med husets øvrige facadeudtryk.

7.4 Tilbygninger og udestuer må ikke opføres mellem vej og gadefacade indenfor et område angivet på bilag 5.

7.5 Nye vinduer skal udføres i træ eller aluminium. Oprindelige vinduers underdeling med tværpost og lodpost skal bevares. Overalt skal anvendes plant glas.

7.6 Ved etablering af kviste må disse ikke være bredere end husets oprindelige vinduer + 10 cm, dog maks. 120 cm. Kvistvinduer skal underordne sig husets oprindelige vinduers opdeling med lodposte.

7.7 Huse som på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse optræder med facade i blankt murværk må ikke pudses og males, medmindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil.

7.8 Oprindelige skorstene bevares.

7.9 Udendørs antenner må ikke opsættes på tag, facader og skorstene, der er synlige fra bebyggelsens gadesider. Parabolantenner må ikke placeres synlige fra vej, og ikke i en højde over 1,8 m over terræn.

For ejendomme angivet på kortbilag 3 med særlig signatur gælder endvidere følgende bestemmelser:

7.10 På tagflade mod gade må ikke etableres kviste eller tagvinduer. Eksisterende/originale kviste og tagvinduer tillades.

7.11 Ved udskiftning af vinduer skal disse erstattes af vinduer, som svarer til de oprindelige m.h.t. lod- og tværpost, samt sprosser.

7.12 Tilbygninger og udestuer må ikke opføres indenfor et område som angivet på bilag 6.

7.13 Der må ikke opsættes solceller på hovedhuset.

For ejendomme angivet på kortbilag 4 med særlig signatur gælder endvidere følgende bestemmelser*:

7.14 Udestuer og lignende må ikke sammenbygges med hovedhuset.

7.15 Det er tilladt at opføre overdækninger og terrasser i let konstruktion på husets bagside udenfor området angivet bilag 7. Hvis de hægtes på huset på en sådan måde, at de senere kan fjernes uden at efterlade væsentlige spor i facaden.

7.16 Åbninger i havefacaden må ikke ændres væsentligt for ejendomme markeret på kortbilag 4. Eksisterende symmetri skal bevares.
*Note: for fredede bygninger udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen, gælder styrelsens regler for bygningsbevaring forud for lokalplanens bestemmelser.

8.1 Der må ikke skiltes eller reklameres i området. Undtaget herfra er Munkholmvej 55 - matrikel 18f.

9.1 Mod vej skal hegning ske med levende grønne hegn, der kan evt. suppleres med et let trådhegn på indersiden. Alternativt kan der etableres havemur/stakit i hvidt, eller samme farveholdning/materiale som øvrig bebyggelse på grunden. Havemur/stakit mod vej kan udføres i en maksimal højde på 1.2 m fra terræn.

10.1 Ved vedtagelse af lokalplan 3.52 aflyses den hidtil gældende lokalplan 3.07.

10.2 Ved vedtagelse af lokalplan 3.52 aflyses lokalplan 1 vedtaget 18. januar 1978 for matrikel 17v, 17aø, 17bc, 17bd, 19e, 19fu, 19ø, 19fs, 19ch, 19ck, 19ap, 19fv og 36f.

11.1 Følgende servitutter aflyses:
18. mar. 1937 - servitutnr. 3697-21: Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Lyst på følgende matrikler: 19cp, 18as, 18ar, 18a, 18an, 18am, 18al, 19bb, 19di, 19dh, 19dg, 19df, 18af, 19de, 18ak, 17bd, 17aæ, 17bc, 17aø, 19ev, 19ap, 19y, 19bv, 19cc, 19cd, 19cm, 19dp, 19du, 19ed, 19dæ, 19dx, 19dø, 19dz, 19et, 19ef, 19es, 19eg, 19ee, 19ea, 19er, 19eq, 19dy, 19ep, 19eo, 19ec, 19bu, 19bø, 19cb, 19cl, 19cø, 19cs, 19dq, 19dr, 19en, 19ds, 19em, 19cx, 19el, 19cz, 19ek, 19dk, 19eh, 19dl, 19ei, 19dm, 19dv, 19dn, 19cr, 19by, 19eu, 19cq, 19fv, 19ck, 19dt, 19cf, 19ch, 19an, 19aø, 19bm, 19bz, 19bi, 19ce, 19bk, 19bt, 19bs,19br, 19bæ, 19bq, 19bp, 19bo, 19bn, 19bh, 19ct, 19dc.
Servituttens afsnit a. og ad. a indeholdende bestemmelser om svinehold og mulighed for erhverv aflyses med lokalplan 3.52.

Bakkekammen 33, matrikel 18ag, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3615 – lyst 11. mar. 1937 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
Servituttens afsnit ad. a om tilladelse til at drive værksted aflyses med lokalplan 3.52.

Bakkekammen 35, matrikel 18af, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3616 – lyst 11. mar. 1937 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
Servituttens afsnit ad. a om tilladelse til at drive værksted aflyses med lokalplan 3.52.

12.1 Efter Holbæk byråds endelige vedtagelse og offentliggørelsen af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

12.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt med lokalplanen.