Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret sag, hvor der var et ønske om at udstykke en grund foran et af de særligt bevaringsværdige huse i området. Byrådet nedlagde 6. september 2016 et forbud efter §14 i planloven, da man vurderede at en sådan udstykning ville have negativ effekt på sammenhængen og gadebilledet i lokalområdet.

Området indeholder helt særlige eksempler på bygninger i stilen Bedre Byggeskik og er et meget attraktivt område i Holbæk by.

Der er tidligere udarbejdet en bevarende lokalplan for området (nr. 3.07). Den indeholder bestemmelser for bevaring af området, samt mulighederne for om- og tilbygning. Den gældende lokalplan indeholder ikke klare bestemmelser for nybyggeri og udstykning. Det rettes der op på med lokalplan 3.52. Området er i forvejen næsten fuldt udbygget, så mulighederne for nybyggeri og udstykning er begrænsede.

Formål

Formålet med denne lokalplan er at fastlægge retningslinjer, der skal bruges i den fremtidige ydre udformning af bebyggelsen.

Hensigten er at bevare den fine sammenhæng i området og sikre indsigten til de bevaringsværdige huse, ved at fastholde eller genskabe lokalplanområdets karakteristiske kvaliteter i forbindelse med ombygning og nybyggeri.

Det er målsætningen, at der på sigt gradvist skabes en endnu større harmoni i bebyggelsen, ved at fremtidige fornyelser følger et sæt spilleregler, der respekterer såvel den oprindelige ydre udformning, som behovet for fornyelse og forbedring i overensstemmelse med krav til tidssvarende boligforhold.

Formålet er endvidere en udvikling baseret på områdets oprindelige kvaliteter, og ikke nødvendigvis en tilbageføring til den oprindelige tilstand. Dette betyder, at nutidige arkitektoniske udtryk kan indgå i sammenhængen og være del af den byarkitektoniske helhed, når retningslinjerne for om- og tilbygning overholdes. Her omfatter lokalplanen særlige bestemmelser for huse med "høj bevaringsværdi".

Områdets bevaringsværdier er registreret til Kommuneatlas i 1992. I forbindelse med udarbejdelsen af planen, er der foretaget en ny SAVE-registrering af bevaringsværdierne området i.

Bevaringsværdige bebyggelser i Holbæk

I en tid, hvor nye funktioner, materialer og byggemåder bliver indføjet i stadig større hast i eksisterende byområder, og hvor standardløsninger er på vej til at afløse lokal byggeskik, er det påtrængende at fastholde de grundlæggende kvaliteter i det lokale miljø.

I Holbæk findes en række sammenhængende have-bolig-bebyggelser, der i Kommuneatlas er kategoriseret som bevaringsværdige sammenhænge. Bebyggelserne omfatter dels grupper af ens huse og dels individuelle huse med fælles præg og proportioner. Netop sådan et område dækker lokalplan 3.52.

Den enkelte bygning behøver ikke i sig selv at have særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, men derimod en betydning i forhold til omgivelserne, en miljømæssig værdi. Man kan sige at huset underordner sig en række fælles regler for bebyggelsen, som derved får et helhedspræg.

Bebyggelserne bærer præg af idealer formuleret af foreningen Bedre Byggeskik og af Bygmesterskolen. I disse huse ses samtidens idealer om velproportionerede, sunde boliger bygget i traditionelle materialer. Huse, der uanset om de er skabt som individuelle arkitektoniske perler, eller som mere anonyme og ydmyge, er omhyggeligt gennemarbejdede.

Netop fordi Bedre Byggeskik bygninger er udført med særligt fokus på at afbalancere husets og facadens komposition. Er bygningerne derfor særligt sårbare overfor indgreb eller tilføjelser, der forrykker den balance. – fx tilføjelse af nye vinduesåbninger i murværket eller nye tagvinduer, kviste, udestuer mm.