Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter dels en række generelle bestemmelser gældende for området som helhed, dels særlige bestemmelser for huse, som i forbindelse med kommunens SAVE-registrering i området, har fået vurderingen "høj bevaringsværdi" - (4 eller derover på SAVE-skalaen). De gælder også for huse, som indgår i en gruppe af beslægtede huse, hvoraf mindst ét har opnået vurderingen "høj bevaringsværdi". Husenes miljømæssige værdi er både vurderet udfra deres bidrag til hele lokalplanområdets sammenhæng, samt deres betydning for den mere nære kontekst. Orøvejs bebyggelse med flere træk fra funktionalismen, vurderes derfor ikke nødvendigvis direkte op imod Bakkekammens stærke eksempler på Bedre Byggeskik.

Det er hovedsynspunktet i bestemmelserne, at husenes gadefacader i stor udstrækning skal fremstå i overensstemmelse med det oprindelige udseende, mens havefacader kan behandles friere m.h.t. tilbygninger, overdækninger m.v. Lokalplanen udpeger enkelte huse, som er så særligt bevaringsværdige, at der også gælder regler for ændringer på havefacaden.

Registrering af bevaringsværdige bygninger:

Holbæk Kommunes registrering af bevaringsværdige bygninger er baseret på Slots- og Kulturarvsstyrelsens vejledning.
Find hele vejledningen på www.slks.dk.

Registreringen indberettes til den nationale database for fredede og bevaringsværdige bygninger på www.kulturarv.dk/fbb.

Læsevejledning til bilag og lokalplan

Diagrammer og kortbilag kan læses sammen på følgende måde:

  • Hvert kortbilag udpeger en række huse i området, som er omfattet af de nævnte bevaringsbestemmelser i lokalplanens § 7.
  • Til hvert kortbilag hører et diagram, som angiver muligheden for tilbygning/ændring af havefacaden.
  • Alle bevaringsbestemmelser gælder for bygninger udpeget på kortbilag 2.
  • Alle bevaringsbestemmelser gælder for bygninger udpeget på kortbilag 3+ tilføjede bestemmelser for særligt udpegede bygninger.
  • Alle bevaringsbestemmelser gælder for bygninger udpeget på kortbilag 4+ tilføjede bestemmelser for særligt udpegede bygninger og helt særligt udpegede bygninger.

OBS:
Den samme ejendom kan være udpeget på flere kortbilag.