Lokalplanområdet

Planområdet dækker ca. 16,5 ha i den østlige del af Holbæk By. Området omfatter Bakkekammen, Møllevangen, Orøvej, Svinget, størstedelen af Isefjordsvej, samt mod syd et stykke af Munkholmvej.

Bakkekammen og Møllevangen

Bakkekammen og Møllevangen er et villaområde, der blev udstykket i 1910. Området indeholder huse fra forskellige perioder og i forskellig stil. Blandt dem skaber husene i Bedre Byggeskik-stilen et gennemgående og meget karakterfuldt træk.

25 huse på Bakkekammen og Møllevangen er tegnet af arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen (*). De er bygget i perioden 1911-45 og er af høj arkitektonisk kvalitet. Adskillige er meget velbevarede.

Bakkekammen 23 - tegnet af Ivar Bentsen til købmand Anders Larsen. Bakkekammen 40 - tegnet af Ivar Bentsen, og Bakkekammen 45 - tegnet af Marius Pedersen til arkitektens eget brug. Er alle fredede ifølge bygningsfredningsloven. Fredningen af Bakkekammen 40 omfatter også det tilhørende haveanlæg.
En deklaration fra 1912 sigtede på, at fremtidige bygningers karakter og helhed, skulle tage størst muligt hensyn til naboerne og til kvarterets harmoniske udvikling. Den har betydet en del for kvarterets udformning, men for nyere tids bebyggelse, har den næppe haft den store betydning.
En del af den nyere bebyggelses karakter, som ikke er tilpasset Bedre Byggeskik-stilen, dæmpes af de store tætte hække, som nu præger området, og er en væsentlig del af den overordnede sammenhæng.

Isefjordsvej, Orøvej og Svinget

Tre villaveje, hvis huse bærer stærkt præg af bygmestertraditionen, som den ytrede sig i 1940'erne og 50'erne.
Det er huse i velkendte, sunde, naturlige materialer og med enkle harmoniske udtryk; huse som repræsenterer kernen i den danske byggetradition. En del huse på Orøvej har særlige karaktertræk fra Funktionalismen.
I gadebilledet markerer husene sig især i kraft af deres proportioner, materialer. Særligt karakteristisk er den udbredte brug af mursten (blank mur) samt de røde tegltage.
En del af husene er tegnet af Karl Sørensen, den daværende forstander for Bygmesterskolen på Isefjordsvej. Mange af de øvrige huse er udformet af bygmestre, der lærte at tegne huse på bygmesterskolen.

Munkholmvej 55-95

Munkholmvej 55-95 er en homogen husrække bestående af enkelt- og dobbelthuse opført i traditionen fra Bygmesterskolen. En stor del af husene er tegnet af arkitekterne E. Andreas Jensen og Johannes Pedersen.

________________________

*) Note: Samtlige huse på Bakkekammen tegnet af Ivar Bentsen og Marius Pedersen omtales i "Bakkekammen - en vej i Holbæk" skrevet af Peter Olesen i 1989.

Bakkekammen 45, tegnet af arkitekt Marius Pedersen

Ensartet bebyggelse langs Munkholmvej.

De røde tage, brugen af tegl og de tætte grønne hække

er særligt karakteristiske for området.

Særlige Karaktertræk

Saddeltag og synlige spær-ender.

Blandt andet brugt på Bygmesterhusene på Isefjordsvej.

Spær-enderne stikker frem under udhænget. De synlige spær er ofte hvidmalede.

Kvartvalm og muret gesims.

Ses f.eks. på huse i Bedre Byggeskik langs Bakkekammen.

Det øverste hjørne af taget er afskåret mod gavlen. Overgangen mellem mur og tag markeres i murværk.