Statslig og regional planlægning

Da området allerede er næsten fuldt udbygget, vurderes lokalplanlægningen til at være i overenstemmelse med, og uden indflydelse på statslig og regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

I kommuneplanen udpeges området under ramme 3.B01 til boligområde med fremherskende anvendelse til åben/lav bebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med dette. Størstedelen af lokalplanområdet er udpeget til kulturmiljø. Kommuneplanen fastsætter desuden særlige hensyn til bygninger registreret med bevaringsværdi 1, 2, 3 og 4 på SAVE-skalaen.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 3.07, som aflyses efter vedtagelse af lokalplan 3.52.

Lokalplan 1 gældende for et mindre antal matrikler i lokalplanens nordlige del ud mod Slåenstien, aflyses for disse matrikler idet planens bestemmelser indskrives i lokalplan 3.52.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanlægningen har ikke påvirkning på planlægningen i nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Området ligger indenfor Kystnærhedszonen, men evt. nybyggeri vil ikke påvirke kysten visuelt.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Byrådet kan give tilladelse til etablering af lokale servicefunktioner ved Bakkekammens udmunding i Munkholmvej.

Diverse udpegninger

Størstedelen af lokalplansområdet er under kommuneplanen udpeget til kulturmiljø, og vurderes til samlet at have en høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi.

Følgende er fredede under Lov om Bygningsfredning:
Bakkekammen 23, samt tilhørende bygninger.
Bakkekammen 40, inkl. tilhørende bygninger, haveanlæg og haveanlæg.
Bakkekammen 45.

Jf. kortbilag 9.

Trafikforhold

Lokalplanlægningen ændrer ikke på planer for og udformning af vejforhold og kollektiv trafik.

Offentlig service

Da muligheden for udbygning/tilflytning er begrænset, vil de eksisterende offentlige serviceudbud, godt kunne honorere dette. Nybyggeri og ny-udstykninger tilkobles til eksisterende ordninger.