Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget fredede bygning og arealer indenfor lokalplanens område. Slots og Kulturstyrelsen er myndighed på fredningen og dermed myndighed for tilladelser og dispensationer i den forbindelse.