Lokalplanens indhold

Overordnet set åbner lokalplanen (og tilhørende kommuneplantillæg nr. 40) op for at etablere et bofællesskab mellem Landevejen og Tuse Byvej, vest for Tuse by. Et boligområde med fokus på økologi og fællesskab. Der bliver indenfor området mulighed for at etablere leje-, eje-, og andelsboliger. Alle i form af tæt/lav-bebyggelse samlet i bo-grupper med 8-12 enheder i hver.
Det foreliggende projekt vil etablere ca. 40 boliger indenfor lokalplanområdet, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus.

Der etableres vejadgang fra Tuse Byvej i grundens sydøstlige hjørne.

Mellem bo-grupperne udlægges grønne opholdsarealer med interne stiforbindelser. Interne veje, stier og p-arealer udlægges i permeabel belægning (alternativt laves en plan for afvanding af vejene), så det er synligt der er befæstet, og området samlet fremstår grønt og indbydende. Friarealerne udformes overordnet set med en bund af naturgræs og trægrupper bestående af mindre træarter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om parkering ud fra de generelle rammer fastlagt i kommuneplanen. Det er tanken, at man fra p-pladsen kun lejlighedsvis kører ind på området i forbindelse med fx af- og pålæsning af tunge ting og mindre mobile passagerer. Det er en af grundtankerne, at området udformes på de gående, og legendes præmisser.

Lokalplanen åbner ligeledes muligheden for etablering af et område til mindre dyrehold med stald og/eller grøntsagsdyrkning i lokalplanens nordvestlige hjørne (delområde B). Aktiviteter, som understøtter ideen om landlig livsstil og fællesskab blandt kommende beboere.

Eksempel på mulig indretning af området:
Området kan indrettes som vist på illustrationsplanen (kortbilag 2).

________________________________________________

Opdeling af lokalplanområdet:

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanens bestemmelser inddeles lokalområdet i delområde A og B. Delområde A deles yderligere i under-delområderne 1-5. Hvor under-delområde 1-4 vil indeholde bolig-grupperne samt deres respektive gårdrum. Under-delområde 5 vil indeholde grønne fællesarealer samt mulighed for bl.a. fælleshus.

Udstykningsprincipper:

Se nærmer på lokalplanens bilag 5.

Principskitse 1: Hver bolig-gruppe udlægges som et underdelområde, og kan udstykkes som én stor matrikel, hvor boliger, fælles gårdrum, stier, fælles drivhus mv. ejes af en ejerforening.

Principskitse 2: Bolig-grupperne kan udstykkes som individuelle matrikler, med 2,5 m afstand til skel både mod gårdsiden og mod ydersiden af bo-gruppen. Fælles gårdareal, fælles drivhus mv. udstykkes som selvstændig matrikel, som ejes af en grundejerforening bestående af bolig-gruppens medlemmer.

Illustration af udstykningsprincip: Boliggruppe med indtegnet udstykningsprincip som vist på principskitse 2. Fælles befæstede stier og veje sikrer lovlig vejadgang til hver enkelt bolig. Stier og veje tilhører den samlede grundejerforening for hele området.