Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udstykkes fra matrikel 15a. Planlægningen omfatter et areal på ca. 5 ha og er beliggende nordvest for Tuse by, inden Gl. Tuse, mellem Landevejen og Tuse Byvej. Placeringen af bofællesskabet er med til at binde Tuse by sammen med området omkring Tuse Kirke uden at forstyrre de landskabstræk og kig, der findes syd for Tuse Byvej.

Status før udbygning:

Området ligger i landzone, som grænser op til byzonen omkring Tuse. Dele af arealet benyttes til landbrug og hele lokalplanområdet fremstår ubebygget.