Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Planen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Et af målene med det foreliggende projekt er at skabe miljøvenlige boliger med et sundt og godt indeklima. Eksempelvis ved at anvende materialer testet af teknologisk institut og mærket udfra standarden DIM (Dansk Indeklima Mærkning).

Dansk Indeklima Mærkning ved Teknologisk Institut:
Se mere på www.teknologisk.dk/dim

Transport

Der er busforbindelse til bl.a. Holbæk by indenfor kort gåafstand. Området ligger indenfor cykelafstand til skole, institutioner og indkøbsmuligheder.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere LAR-elementer fx bassin til regnvandshåndtering.

Regnvand skal håndteres indenfor matriklen og det er hensigten at vandet ses som en ressource og fx indgår som et rekreativt element i de grønne fællesarealer eller indsamles til vanding af nyttehaver og anden beplantning.

Natur

Der er ikke særlige naturforhold indenfor lokalplanområdet.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af området udlægges som fælles opholdsareal og grønne områder - udover arealer udlagt til vej og parkering.

Forslaget som ligger til grund for lokalplanen indeholder muligheder for etablering af hobby-landrug samt fælles nyttehaver. Herved opstår muligheden for en landlig livsstil med et mere bæredygtigt fokus.

Der skal etableres støjafskærmning mod Landevejen. Det skal før ibrugtagning dokumenteres at de opstillede støjkrav kan overholdes.