Energi og forsyning

Området forsynes fra Tuse Byvej. Der løber en spildevandsledning tværs over arealet i retning nordvest/sydøst. Der er nedlagt telefonkabler parallelt med Tuse Byvej. Ledningerne er tinglyst på matriklen og der er angivet en respektafstand, som skal overholdes ved fremtidigt byggeri.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Tuse vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til dette vandværk.

Regn- og spildevand

Området skal udelukkende spildevandskloakeres.

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med byggemodning.

Regnvand afledes lokalt medmindre det med boreprøver påvises, at det er helt umuligt at nedsive på grunden. Ligeledes anbefales det, at evt. vejvand efter fornøden rensning skal nedsives. Nedsivningsanlæg skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Det anbefales at man undersøger mulighederne for at bruge regnvandshåndtering som et rekreativt element i udformningen af bebyggelsen og de tilhørende friarealer.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning. Det forventes, at det udførte kloakanlæg overtages af FORS på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.

Inden kloakanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem FORS og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med FORS' overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Der skal søges om byggetilladelse/afløbstilladelse hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.