Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er ejet af udvikler. Realiseringen af lokalplanen herunder byggemodningen vil blive gennemført på ejers foran­ledning.
Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokal­planen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.