Støj

Grundet områdets placering tæt på Landevejen er der lavet beregninger på behovet for støjafskærmning. Ved at forlænge en eksisterende jordvold med topkote 2,2 m over vejbanen mod vest langs den nye bebyggelse, opnåes nedstående støjscenarie.

Støjudbredelse fra vejtrafik ved etablering af 2,2 m høj vold mod nord.

Ifølge de gældende krav fra miljøstyrelsen må udendørs opholdsarealer højest have en støjbelastning på 58dB. På boligfacader må støjbelastningen ikke ligge over 68 dB.
Beregningerne viser, at støjbelastningen lige netop er 58dB på 2 boligenheders nærmeste facade mod Landevejen. I alle 4 gårdrum samt størsteparten af udstykningen, vil støjbelastningen, være lavere end 58 dB. Støjgrænsen på 58 dB på udendørsarealerne kan derved opfyldes i hele området, undtaget området tættest på jordvolden.

Der udlægges derfor en bufferzone mod støjvolden, hvor støjkravene ikke kan overholdes jvf. kortbilag 3 og 4. Dette areal indgår stadig i områdets samlede friarealer og kan beplantes udfra samme principper. Der kan ikke etableres arealer, som indbyder til længerevarende ophold indenfor bufferzonen, som nyttehave, legeplads og lignende. Medmindre det efter områdets etablering kan påvises, at støjkravene kan overholdes.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

OBS. Etablering af støjafskærmning kan kræve yderligere tilladelse fra Holbæk Kommune, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med yderligere screening for miljøpåvirkninger. Bygherre opfordres til at kontakte Holbæk Kommune i god tid før arbejdets opstart.

Jordforurening

Der er ikke viden eller formodning om jordforurening på arealet. Flytning af jord kræver tilladelse fra Holbæk Kommune.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Det er registreret i Museum Vestsjællands arkiver, at området ligger i kanten af den middelalderlige landsby Tuse. Der er i umiddelbar nærhed fundet spor af bebyggelse fra jernalderen og planområdet kan med stor sandsynlighed rumme spor fra landsbybebyggelse fra middelalder og renæssance. Det kan forventes, at der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres yderligere fund af fortidsminder. Hvis det sker, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jr. museumslovens §25.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Der er ikke særlige naturinteresser i området.
  • Eksisterende forsynings- og serviceordninger kan godt honorere kravene fra den kommende bebyggelse.
  • Bygherre er orienteret om mulige arkæologiske interesser i området, så der kan tages de nødvendige forholdsregler inden byggeriet igangsættes.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.