I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:
- at muliggøre realisering af boligbebyggelse

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr.nr. 7s, og en mindre del af 7bi, Bybjerg By, Orø, samt alle matrikler, der efter offentliggørelse af planforslaget måtte udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål

4.1 Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 5

4.2 Opførelse af et enkelt fritliggende enfamiliehus, med tilhørende anneks og udhuse, kan tillades uden udstykning, såfremt placeringen af enfamiliehuset ikke umuliggør efterfølgende udstykning.

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30

5.2 Bebyggelse skal placeres, så det på kortbilag 5 angivne vejudlæg friholdes, upåagtet om der opføres et enkeltstående enfamiliehus uden udstykning af vejareal, efter § 4.2.

6.1 Området kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse i 1 etage eller 1 etage med udnyttelig tagetage, herunder også kuppelhuse.

6.2 Boligbebyggelse må maksimalt have en bygningshøjde på 8,5 m.

6.3 Boligbebyggelse kan opføres som traditionelle længehuse med saddeltag, der skal fremstå i murværk med blankt murværk eller med pudset, filtset eller kalket overflade i hvid eller gyldne og røde jordfarver. Tage skal dækkes med lertegl eller med tagpap.

6.4 Boligbebyggelse kan alternativt opføres som kuppelhuse eller med lignende naturinspireret formgivning, med facader i træ, natursten og glas eller kombinationer heraf, farvesat i hvide, gyldne eller røde jordfarver eller materialernes naturlige farver. Tage skal dækkes med tagpap, og må endvidere gerne fremstå med overflade som græstag, sedumtag eller lignende.

6.5 Udhuse, garager samt mindre bygninger skal opføres med facader i træ eller tegl og tagdækning som lertegl, tagpap, grønne tage eller ikke reflekterende tagplader i grå og sort.

7.1 Der udlægges ny privat fællesvej og sti, jf. kortbilag 5. Vej udlægges i en bredde på 10 m med vendeplads, og sti udlægges med en bredde på 4 m. Ved udstykning i flere ejendomme skal vejen asfalteres.

7.2 Der skal anlægges min. 2 p-pladser pr. bolig på egen grund.

8.1 Terræn må ikke ændres mere end + / - 0,5 m, og ikke nærmere skel end 0,4 m uden forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

8.2 Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag udover mindre oplag af brænde, haveaffald til kompost o. lign.

8.3 Karakteristiske hegn og beplantning, som angivet på kortbilag 5, skal bevares.

8.4 Nye hegn skal fremtræde som levende hegn.

9.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

10.1 Lokalplan 4.12 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i §2

11.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

11.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

12.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

12.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12.4 Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Lokalplan 4.16 er vedtaget endeligt af Holbæk Kommune den 12.11.2018