Lokalplanområdet

Området som lokalplanen omfatter, er beliggende i den sydlige del af Bybjerg by, der er Orøs lokalcenter.
Grunden henligger ubebygget med en del selvgroet skovlignende beplantning. Mod nord, vest og mod øst ligger eksisterende parcelhusbebyggelse af blandet karakter, og mod syd ligger åbne marker.
Den nugældende lokalplan har fastlagt vejadgang til ejendommen fra Syvvejen, og denne adgang fastholdes i nærværende planforslag.

Luftfoto med lokalplanafgrænsning


Foto fra lokalplanområdet