Statslig og regional planlægning

Planen vurderes ikke at indebære ændringer af betydning for overordnet statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende inden for den eksisterende Kommuneplanramme 4.B03, der udlægger arealet til boligformål, og fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for åben lav bebyggelse og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 4.12, der udlægger anvendelsen til boligformål. Nærværende lokalplan viderefører i vidt omfang de gældende lokalplanbestemmelser, men åbner mulighed for indplacering af ny bebyggelse med en lidt friere udformning, end den tidligere lokalplan, herunder mulighed for opførelse af kuppelhus. Den del af Lokalplan 4.12, der er sammenfaldende med nærværende lokalplan, aflyses.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkninger af nabokommuner.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende inden for de kystnære dele af byzonen, men bebyggelse efter planen vurderes ikke at indebære væsentlig visuel påvirkning af kystlandskabet, da området er beliggende inden for eksisterende udbygget byområde og i sammenhæng med eksisterende beplantning. Den beskedne muliggjorte bebyggelse på maksimalt 6 fritliggende boliger, svarer i omfang og højde til eksisterende muliggjort bebyggelse efter gældende Lokalplan 4.12. Der fastholdes en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, svarende til hidtidig gældende planlægning, og omkringliggende bebyggelse.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Lokalplanen rummer ikke mulighed for detailhandel.

Diverse udpegninger

Området er registreret som kirkeomgivelser, men ligger ikke inden for den fastsatte 300 m kirkebyggelinje. Inden for nærområdet ligger flere bevaringsværdige bygninger med middel bevaringsværdi, der bidrager til oplevelsen af landsbymiljøet. Kommunen har foretaget en vurdering af, at bebyggelse muliggjort med nærværende plan - såvel som foregående Lokalplan 4.12, ikke vil medføre nogen forringelse af oplevelsen af kirken i landskabet, eller landsbymiljøet, idet bebyggelsen placeres bagved eksisterende bebyggelse.

Trafikforhold

Lokalplanområdet gives vejadgang fra Syvvejen, svarende til den angivne vejadgang i eksisterende Lokalplan 4.12. Der ændres ikke med lokalplanen på eksisterende vejforhold i øvrigt, og realisering af planen vurderes ikke at indebære væsentlige ændring på de trafikale forhold.

Offentlig service

Lokalplanområdet er beliggende i Bybjerg, der er Orøs største by, og rummer serviceforsyning i form af dagligvarebutik, skole ældrecenter m.v.
For nærmer info om Holbæk Kommunes service vedrørende skolevalg, pasningsgaranti m.v. henvises til: www.holbaek.dk