Støj

Lokalplanområdet er ikke beliggende i nærheden af større veje, baner eller virksomheder, der medfører en støjbelastning, som kræver særlige afskærmningsforanstaltninger

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke inden for området registreret jordforurening på vidensniveau V1 eller V2.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Holbæk Museum har tidligere gjort opmærksom på, at der er kendskab til en middelalderlig bybrønd umiddelbart nord for arealet, samt stenalderfund lige vest for området. Følgelig har museet tidligere anbefalet, at der foretages en prøvegravning på området inden anlægsstart. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 425 af 18. maj 2016). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • lokalplanens anvendelse til boligformål med maksimalt boligantal på 6 boliger og fastsatte maksimale bygningshøjder er i overensstemmelse med det hidtidige plangrundlag
  • lokalplanen ikke vurderes at indebære væsentlige visuelle ændringer
  • det omkringliggende område er præget af varierende bebyggelse ved eksisterende forhold, og et kuppelhus vurderes med sit organiske udtryk fint at kunne indpasses på den konkrete naturgrund, i sammenhæng med skov og mark
  • eksisterende vejadgang opretholdes, og der ikke vurderes at genereres væsentlige afledte ændringer i trafikken

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.