Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 7s, Bybjerg By, Orø
Dokument lyst den 07.03.1974.
Servitut om sikring af vejadgang til grunden via den private fællesvej Syvvejen.

På matr.nr. 7s findes en fællesledning for regn- og spildevand, som
afleder en del af spildevandet fra naboområdet til det kommunale
renseanlæg. Fællesledningen skal respekteres i en afstand af 2 m på
hver side.