I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At udlægge området til boligformål og boligbebyggelse i form af enfamiliehuse med mulighed for hobby-landbrug*.
*Etablering af dyrehold kræver yderligere tilladelse fra Holbæk Kommune.

1.2 At fastlægge en udstykningsplan med delområder til placering af beboelse mod landsbyafgrænsning og hobbylandbrug mod det åbne land.

1.3 At sikre, at bebyggelsen udformes og opføres med et materialevalg, der harmonerer med landsbytraditionen og den eksisterende bebyggelse i Gl. Hagested - som nærmere beskrevet i lokalplanens §7 om bebyggelsens ydre fremtræden.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matrikel 11a Gl. Hagested by, Hagested, del af den omkringliggende vejmatrikel, samt alle parceller som efter lokalplanens vedtagelse udstykkes herfra.

2.2 Ved lokalplanens vedtagelse forbliver arealet i landzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 4 i delområderne: A, B og C.

3.1 Udstykning og bebyggelse af delområde A og B efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).

4.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse på storparceller og dertilhørende småbygninger, garager, mindre stalde og lignende.

4.2 Anvendelse af lokalplanens delområder:
Delområde A: Må kun anvendes til boligbebyggelse til helårsbeboelse, garage og småbygninger af en karakter, som normalt forefindes i et villaområde.
Delområde B: Må kun anvendes til have, staldbygninger (jf. § 6.1), garager, udhuse og andre sekundære bygninger.
Delområde C: Må kun anvendes til grønt areal - til have, græsning, dyrkning og lignende. Delområdet må ikke bebygges.

5.1 Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 4.

5.2 Der må ikke udstykkes parceller mindre end 2500 m2.

5.3 Der må maksimalt udstykkes 5 parceller indenfor lokalplanområdet.

6.1 Der må maksimalt opføres 250 m2 beboelsesbygning på den enkelte grund.

6.2 Der må maksimalt opføres 250 m2 bygning til stald, udhus og lignende sekundære bygninger på den enkelte grund.

6.3 Beboelsesbygninger må maksimalt opføres i 1,5 etage.

6.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn.

6.5 Der må ikke opføres boligbebyggelse indenfor en afstand af 25 meter fra højspændingsledningen, der løber sydvest om området. jvf. kortbilag 5.

6.6 Bebyggelse placeres minimum 5 meter fra vejkant jf. byggelinje på kortbilag 4.

7.1 Tage på boligbebyggelse og landbrugsbygninger skal udformes som sadeltage med mulighed for kvartvalm.

7.2 Tage på boligbebyggelse og landbrugsbygninger skal udformes med en taghældning mellem 30 og 50 grader.

7.3 Udhuse, garager og carporte kan opføres med fladt tag.

7.4 Tage skal udføres i tegl, skiffer eller tagpap.

7.5 Udestuer må udføres med mindre taghældninger og tag i glas.

7.6 Tagmateriale må maksimalt have et glanstal på 30 - undtaget herfra er glastage på udestuer og drivhuse.

7.7 Bebyggelsens facader skal fremstå i blank mur, pudset, filset eller træbeklædt, kombineret med mindre bygningsdele i glas og stål.

7.8 Huse må ikke fremstå som bjælkehuse.

8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Præstebrovej. Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 4.

8.2 Adgangsvej A-A udlægges i minimum 6 m bredde og anlægges med 4 m kørebane. Der etableres grøn rabat på hver side af kørebanen. En del af græsrabatten kan udformes som grøft til afledning af regnvand. Vejen kan ligge i grus.
Princip for vej, sti og grøft:

8.3 Adgangsvejen A-A udlægges som privat fællesvej.

8.4 I tilknytning til adgangsvejen skal der sikres vendemuligheder for lastbiler (renovationsbiler, flyttebiler mv.). Vendeplads etableres i overensstemmelse med placeringen vist på kortbilag 5 (markeret med "v").

8.5 Der må kun etableres 'en overkørsel pr. ejendom til vej. Overkørsler må anlægges i maksimalt 5 meters bredde.

8.6 Der skal sikres vejadgang til Præstebrovej 48D via adgangsvej A-A.

8.7 Sti B-B forbliver en offentlig sti ved lokalplanens vedtagelse. Stien skal forblive anlagt i min 2 meters bredde.

8.8 Den eksisterende grønne rabat (på 2 meters bredde) mellem det østlige grønne hegn og stien bevares. Jvf. afstandszoner til beskyttelse af hegn på kortbilag 5.

8.9 Der skal være 1,5 meters afstand fra foden af diget ved det nordlige hegn til skel på nærmeste storparcel. jvf. afstandszoner til beskyttelse af hegn på kortbilag 5.

8.10 Der skal udlægges parkering svarende til min. 2 parkeringspladser pr. parcel på hver parcel..

9.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter. Ved etablering af anlæg til regnvandshåndtering, kan der tillades yderligere terrænregulering.

10.1 Hegn i naboskel må kun udføres som hæk. Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund min. 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som hækken, dog maks. 1,8 meter. Dog må indhegning af dyrehold udføres som elektrisk hegn på træ- eller metalstolper suppleret med 1-2 vandretliggende lægter.

10.2 Grønne hegn udpeget på kortbilag 5 kan være yngle- eller opholdssted for flagermus. Hovedstammen på træer med en diameter over 30 cm, samt træer med hulheder skal bevares. Beskæring af større grene med eventuelle hulheder må kun ske efter udslusning og på et tidspunkt, hvor træet ikke huser ynglende eller overvintrene flagermus. Beskæring skal ske mellem d. 1. september og d. 1. november, da det udover flagermusene er til mindst gene for ynglende fugle og beplantningen generelt.*
*Beskæring af de grønne hegn må udover det nævnte først ske efter en konkret vurdering og med tilladelse fra Holbæk Kommune.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

11.2 Der kan etableres regnbed indenfor lokalplanområdet, jvf. princip for placering på kortbilag 5.