Lokalplanens indhold

Udstykningsprincip:
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 5 storparceller. Parcellerne placeres på række langs en stikvej til Præstebrovej og vil afrunde Hagesteds sydvestlige hjørne.

Parcellerne inddeles med delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse (Se fig. 1). Boligbebyggelse placeres tættest på stikvejen, så den opleves i tættest tilknytning til landsbyen og der skabes et godt forløb langs den lille vej. Dernæst kommer udhus og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal uden bebyggelse, som kan udnyttes til have, dyrefold (såfremt de korrekte tilladelser er opnået) eller lignende.

Veje og stier
Grusvejen på arealet vejforsyner i dag ejendommen Præstebrovej 48D. Grusvejens matrikel er imidlertid udlagt som en offentlig sti og ejes af Holbæk Kommune. Der anlægges en ny vej udenpå denne sti, således at biler og bløde trafikanter adskilles.

Beplantning og bevaring af beplantning
Holbæk Kommune har besigtiget de to hegn ved planområdet. Formålet var at vurdere omfanget af raste- og ynglepladser for flagermus. Lokalplanen indeholder på den baggrund krav om afstand og grøn rabat op til de grønne hegn. Der udlægges en 2 m afstandszone langs det østlige hegn - svarende til den eksisterende grønne rabat langs grusvejen(udlagt som offentlig sti) i dag. Langs det nordlige hegn udlægges en afstandszone på 1,5 m - her måles afstanden fra foden af diget, som den nordlige beplantning står på. Afstandzonerne udlægges for at beskytte de grønne hegn og deres rødder.
Lokalplanen vil derudover beskrive mulighederne for udtynding og beskæring. Se nærmere i lokalplanens afsnit om natur.

 

Fig 1. Udstykningsprincip: 5 storparceller, med boligerne placeret langs med den kommende vej.

Herover: Det nordlige hegn placeret på et dige
Herunder: Hegnet mod øst - afskærmer mod nærmeste nabo