Jordforurening

Der er ikke registreret forurening på grunden. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette godkendes af Holbæk Kommune, som kan kontaktes på jord@holb.dk.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Museum Vestsjælland har gennemført en arkæologisk forundersøgelse af arealet. På baggrund af forundersøgelsens resultater er det konstateret, at der på dele af arealet findes væsentlige fortidsminder. De væsentlige fortidsminder er lokaliseret i et større sammenhængende område i den vestlige del af lokalplanområdet, samt i to mindre områder mod øst. Se nærmere på Lokalplanens kortbilag.

Ved forundersøgelsen fandt man spor efter bebyggelse fra perioderne vikingetid og ældre middelalder. Bebyggelsessporene består af hustomter samt materiale- og affaldsgruber, der har størst tæthed i den vestlige del med mange gruber og stolpehuller. Dog vurderes to mindre, separate hustomter mod vest også at være væsentlige for forståelsen af den tidsmæssige udvikling af bebyggelsen på stedet.
Der skal foretages yderligere udgravning af arealerne vurderet til at indeholde væsentlige fortidsminder, inden arealet kan frigives til anlægsarbejde. Det resterende areal er frigivet til anlægsarbejde. Som en opfølgning på forundersøgelsen museet udarbejdet et budget for de påtænkte undersøgeler og fremsendt dette til bygherre.

Det er en forudsætning for at der kan udføres anlægsarbejde på de udpegede arealer, at der foreligger dokumentation for at de lovpligtige arkæologiske undersøgelser er gennemført.

Såfremt der på det frigivne areal i forbindelse med grave- og anlægsarbejder alligevel konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.


Fig. 2: På de lyserøde arealer er der fundet spor af fortidsminder.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 287 af 16. april 2018). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Da der er tale om en plan, der giver mulighed for et meget begrænset antal boliger.
  • Da anvendelsen netop er boliger.
  • Da lokalplanområdet ikke er omfattet af væsentlige interesser inden for landskab, kultur eller lign.
  • Lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer bilag IV-arter og beplantning, hvor disse er omfattede af væsentlige interesser.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Se hele screeningen af de miljømæssige påvirkninger her:

Milscreening af planer