Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.

Dispensation til dyrehold:
Der kræves tilladelse fra Holbæk Kommune til etablering af dyrehold, bl.a. i forhold til gældende afstandskrav.

Ophævelse af landbrugspligten:
Arealet anvendes til landbrugsformål og det forudsættes at landbrugspligten ophæves for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, dette kræver en tilladelse efter landbrugslovens §7.

Bonusvirkning:
Efter Planlovens §15 stk. 4, kan en lokalplan for et område, der skal forblive i landzone, indeholde bestemmelser om, at lokalplanen erstatter de tilladelser efter §35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige for, at lokalplanen kan føres ud i livet. Bestemmelsen giver hjemmel til den såkaldte bonusvirkning af lokalplaner, for så vidt angår landzonetilladelser.