Statslig og regional planlægning

Lokalplanens indhold vurderes at være i overensstemmelse med gældende statslig og regional planlægning. Planen berører således ikke udpegede råstofinteresser, Natura-2000 områder eller OSD-områder. Lokalplanområdet er beliggende inden for den kystnære del af byzonen jf. afsnittet omhandlende kystnærhedszonen. BaneDanmark er i forbindelse med miljøscreeningen blevet hørt, da lokalplanområdet er nabo til jernbanestrækningen mellem Holbæk og Roskilde. I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen kan der blive fældet træer på jernbanevolden, dette er med henblik på forebyggelse af at træer vælter og beskadiger køreledningerne.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 2.B16 der både er udlagt til etageboliger i op til 2½ etage med en bebyggelseshøjde på 11 m samt anden bebyggelse på 1 etage og bebyggelseshøjden 8,5m. Der er til kommuneplanrammen en supplerende bestemmelse på at der maks. må bygges 1½ etage mod Roskildevej.

Da lokalplanen sigter at muliggøre bygninger i 3 etager med en bygningshøjde på maks. 11,5 m, samt anden bebyggelse på højst 2 etager og en maks. bygningshøjde på 8,5 m. blev der udarbejdet et kommuneplantillæg til ramme 2.B16.

Eksisterende lokalplaner

Den nye bebyggelse er ikke mulig inden for rammerne af lokalplan 3.44, der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for området.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planen vil ikke få mærkbar indflydelse på nabokommunerne, da området ikke visuelt vil markere sig i landskabet over længere afstande, og anvendelsen til boligformål heller ikke har større betydning for nabokommunerne. (Planlovens § 29b)

Kystnærhedszone

Planområdet er beliggende inden for den kystnære del af byzonen under 3 km fra kysten og er derfor omfattet af planlovens § 16, stk. 3 og 4. Bebyggelsen inden for planområdet vil højst være 11,5 m, og det vurderes, at der ikke vil være visuelle ændringer af kyststrækningen eller udsyn til denne. Det vurderes, at de i lokalplanen tilladte bygningsvolumener ikke kan synes fra fjorden, da de er beliggende bag eksisterende bebyggelse set fra kysten. Området er kommuneplanlagt til etagebyggeri af højst 11,5 m i højden.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til drikkevandsinteresser, men der er ikke udpeget særlige drikkevandsinteresser i området.

Trafikforhold

Lokalplanområdet ligger 2,1 km fra Holbæk Station og i cykelafstand til bymidten. Langs Roskildevej er der ind til bymidten cykelsti på begge sider af vejen. På Roskildevej kører der bus med forbindelse til Holbæk bymidte samt Holbæks periferi. Nærmeste stoppested er i skrivende stund få hundrede meter fra planområdet.

Adgangsvejen til planområdet skal fortsat sikres via udkørsel til Ny Taastrupvej og først derfra videre til Roskildevej. Ny Taastrupvej er en kommunalt ejet vej og Holbæk Kommune er vejmyndighed på overkørselstilladelser. Lokalplanen fastlægger én vejadgang fra området til Ny Taastrupvej.
Kommuneplanen fastlægger en offentlig sti gennem planområdet, hvor lokalplanen sikrer plangrundlaget for en senere etablering.
Derudover stiller lokalplanen bestemmelser om etableringen af en øst-vest gående intern sti inden for planområdet. Formålet med denne sti er at sikre de kommende beboere nem adgang til områdets fælles opholdsarealer.

Offentlig service

Området er tilhørende skoledistriktet Holbæk By Skole, og nærmeste skole er Holbæk By Skole, Afdeling Bjergmarken i en afstand af 1,5 km.
Nærmeste daginstitution er den aldersintegrerede institution for alderen 0-6 år, Dragebakken, beliggende 1 km fra planområdet.

Læs mere om valg af dagtilbud, skole og andre fordele ved at bo i Holbæk Kommune på www.holbaek.dk