Lokalplanens gennemførelse

Indeværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører en lokalplan ingen handlepligt, og realisering af lokalplanens byggemuligheder vil ske på bygherres foranledning. Holbæk Kommune er ejer af lokalplanområdet, der planlægges solgt til alment boligbyggeri.