Støj

Den centrale beliggenhed af planområdet medfører, at området påvirkes af støj fra nærliggende vej og jernbane.
Langs områdets vestlige afgrænsning er der en eksisterende støjvold for at nedbringe støjpåvirkningen. Denne støjvold bevares i indeværende lokalplan.
Det er en forudsætning for anvendelse til boligformål, at hver enkel bolig, både indendørs samt udendørs opholdsarealer, overholder de fra Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj beskrevet herunder. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for støj i boligområder og tilhørende opholdsarealer følgende:

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 "Støj fra veje"
De vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau fra vejtrafikstøj for boligområder: L-den 58 dB

Vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner"
Udendørs støjniveau fra forbikørende tog for boligområder: L-den 64 dB.

Der gøres opmærksom på at alle boliger inden for planområdet, foruden at kunne overholde de gældende krav for indendørs og udendørs støjpåvirkning, også skal kunne overholde gældende vejledende krav for vibrationspåvirkning fra jernbanen.
Det vejledende vibrationsniveau fra forbikørende tog er ved lokalplanens udarbejdelse: 75 dB KB-vægtet.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

En del af lokalplanområdet er tidligere blevet screenet for forurening. Der blev i den forbindelse konstateret et indhold af pesticider i de øverste 30 cm af jorden, som overskrider jordkvalitetskriteriet. Der er ikke undersøgt for pesticidforurening på den resterende del af matriklen. Det må formodes, at denne del af matriklen har et lignende indhold af pesticidrester, da hele arealet tidligere har været anvendt som plantage. Dette forhold bør dog undersøges nærmere ved at få udført en tilsvarende forureningsundersøgelse af den resterende del af matriklen, således det kan afklares, hvorvidt denne del også er forurenet.

Jf. § 72b i jordforureningsloven skal ejeren eller brugeren, inden arealet tages i brug som bolig, sikre at den øverste halve meter jord på alle ubefæstede arealer består af uforurenet jord, eller at der er etableret varig fast belægning som asfalt eller fliser for at sikre brugerne af boligerne mod kontakt med den forurenede jord.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der kan fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden forud for igangsætning af arbejdet, anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer) opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der, efter lovens bestemmelser, gennemføres en miljøvurdering.

Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Lokalplanen tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse.

På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.
Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planen.