Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.
Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en vejledende servitutundersøgelse med følgende resultat:

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 4ka, Tåstrup, Holbæk Jorder.

Dokument lyst d. 10.02.1927 nr. 4301-21 om opstilling af masterække mv. Servitut om opstilling af masterække. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS nve.

Dokument lyst d.10.09.1946 nr. 2703-21 om oversigt mv. Servitut om oversigtslinjer mv. Servitutten er ikke længere nødvendig og aflyses af Holbæk Kommune.