I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:
- at fastlægge områdets anvendelse til centerformål
- at fastlægge retningslinjer for opførelse af nyt byggeri
- at fastlægge retningslinjer for trafikafvikling, vejadgang m.v.

 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 101, 100a samt del af matr. nr.92a alle af Holbæk Bygrunde, samt del af vejareal litra "bi", "bk" og "cc".

2.2 Området er beliggende i byzone og forbliver i byzone

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, herunder boliger, undervisningsformål, kulturelle formål, liberale erhverv, restauranter, caféer, serviceerhverv og detailhandel, med tilhørende parkering, tekniske installationer og servicearealer

3.2 I stueplan må ikke indrettes boliger

3.3 I etager over stueetage må ikke indrettes detailhandel

4.1 Inden for lokalplanområdet må maksimalt indrettes 2.500 m2 til detailhandelsformål, inden for en gældende samlet ramme for bymidten på maksimalt 61.611 m2

4.2 Maksimal størrelse for dagligvarebutik 1.500 m2

4.3 Maksimal størrelse for den enkelte udvalgsvarebutik 1.500 m2

5.1 Området kan udstykkes i henhold til bebyggelsesprincipperne vist på kortbilag 5

 

6.1 Bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse mod Smedelundsgade og Rosen i maksimalt 2 1/2 etage, og med en maksimal bygningshøjde på 13,5 m.

6.2 På bagvedliggende arealer kan opføres bebyggelse i op til 4 etager, med en maksimal bygningshøjde på 16 m samt et fritstående punkthus i op til 5 etager, med en maksimal bygningshøjde på 17,5 m, som vist på kortbilag 5. Enkeltstående bygningselementer, skorstene og lign., nødvendige for projektets realisering, kan punktvis gives en større højde.

6.3 Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 200

7.1 Facader skal fremstå med overflader i tegl eller glas. Teglfacader skal fremstå i blank mur eller med filtset eller pudset overflade. Mindre partier kan fremstå i andre materialer, træ eller metal, for at skabe variation i det arkitektoniske udtryk.

7.2 Tage på ny randbebyggelse mod Smedelundsgade og Rosen skal udføres som saddeltage udført i tegl eller zink. Evt. kviste, ovenlysvinduer og lignende, skal tilpasses bygningernes arkitektur og typologien i det eksisterende gadebillede, gerne i en moderne fortolkning.

7.3 Tage på bagvedliggende bebyggelse kan udføres med lavere taghældning, evt. som flade tage, og gerne som grønne tage med sedumbelægning el. lign.

7.4 I stueplan skal butiksfacader fremstå som udstillingsvinduer, for at sikre et samspil med livet i handelsgaderne. Butiksvinduer må ikke tildækkes eller tilklæbes med reklamer eller lignende.

7.5 Ventilationsanlæg og lignende tekniske installationer må ikke være visuelt dominerende fra gadesiden og skal placeres under hensyntagen til naboejendommes gårdmiljøer.

7.6 Udformning og farvesætning af skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og gadens helhedsbillede. Placering af flere skilte på samme ejendom skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

8.1 Ejendommen Smedelundsgade 19, "Komediegården", er udpeget som bevaringsværdig med den højeste bevaringsværdi, og må ikke uden byrådets tilladelse nedrives.

8.2 For den bevaringsværdige ejendom "Komediegården" gælder endvidere, at eventuelle udvendige bygningsændringer skal ske i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur, herunder skal udskiftning af evt. bygningsdele, tag eller lignende ske med samme materiale- og farveholdning som eksisterende. På bagsiden af bygningen, væk fra gaden, kan de mindre eksisterende tilbygninger nedrives.

9.1 Der skal etableres ind- og udkørsel til området fra krydset ved Rosen/ Markedsgade, som vist på kortbilag 6.

9.2 Der skal anlægges parkering svarende til:
- 1 1/2 p-plads pr. bolig
- 1 p-plads pr. 25 m2 dagligvarebutiksareal
- 1 p-plads pr. 50 m2 : udvalgsvareareal, liberalt erhverv, serviceerhverv og lignende

10.1 Der skal etableres opholdsarealer som taghaver, på tage over butiksarealer i stueplan, i sammenhæng med boliger på 1. sal, jf. principperne i viste illustrationsplan. Endvidere skal i videst muligt omfang indarbejdes mulighed for etablering af altaner og tagterrasser for den enkelte bolig.

11.1 Der skal etableres støjhegn rundt langs ny p-plads mod nabo mod nord og mod vest. Hegnet kan udformes eksempelvis som eksisterende støjafskærmningshegn ved p-arealer mod Føtex p-plads, og med grøn beplantning ind mod nabohaver. Hegnet skal sikre naboer mod såvel støj- som lysgener.

12.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

13.1 Lokalplan 1.27 aflyses for så vidt angår den del, der er sammenfaldende med denne lokalplans område, som anført i §2

 

14.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

14.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

15.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 1.51 – boliger og detailhandel ved Smedelundsgade, er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 13.12.2017