Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til centerformål, herunder boliger og detailhandel med tilhørende parkering. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om områdets anvendelse og indretning, herunder trafikale forhold, maksimale bygningshøjder, bygningers placering og udformning m.v.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Projektet indplacerer ny bebyggelse, med detailhandel i stueplan, og boliger i de øvre plan. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi i 2 1/2 etage. I projektet er endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse, herunder et punkthus i op til 5 etager, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.

 

Visualisering af bebyggelsens punkthus set fra Skolegade, med de oprindelige 7 etager.

Visualisering af bebyggelsens punkthus efter reduktion til 5 etager.

Punkthusets visuelle indvirkning set fra fjorden, som skitseret med de oprindelige 7 etager.
Ved reduktion til 5 etager, vil punkthuset ikke være synligt på visualiseringen.