Energi og forsyning

Området er beliggende i bymidten og der forefindes eksisterende ledninger inden for arealet, der skal omlægges i forbindelse med realisering af ny bebyggelse.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

I området er der tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, idet der er (gas/fjernvarme) i området. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.).

OBS: I øvrigt gælder forbud jf. varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret.
Spildevand ledes til det separate spildevandssystem.
Overfladevand ledes til regnvandssystemet. Evt. flytning af eksisterende ledninger skal ske efter anvisninger fra Holbæk Forsyning, og udgifter hertil afholdes af bygherre. Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet i ledningsnettet set i relation til forøgede befæstede arealer og klimaændringer. Der må maksimalt afledes hvad der svarer til 70 % af den regn, der falder på arealet til kloaknettet. Resten skal håndteres lokalt, f.eks. tilbageholdes, indtil der er plads i kloakken.
Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune. Inden påbegyndelse af byggeri, bør ledningsejere inden for området kontaktes.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.