I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål at:

1.1 muliggøre indretning af boliger i eksisterende byggeri i form at tæt-lav- eller etagebebyggelse samt institutionsformål i delområde A

1.2 fastlægge de overordnede retningslinjer for den fremtidige planlægning ad delområde B

1.3 fastlægge principperne for vej- og stistruktur

1.4 fastlægge principperne for fælles friarealer

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på Kortbilag 4, og omfatter matrikel 4b, Konstrup By, Ågerup

2.2 Lokalområdet er beliggende i landzone. Med den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af planen, overføres lokalplanområdet til byzone

2.3 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne, Delområde A og Delområde B, som vist på Kortbilag 5

For delområde A gælder:

3.1 Delområdet må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav og etagebyggeri samt institutionsformål i form af dag- og døgninstitution og lign., dog ikke arrest, fængsel eller anden forvaring. Hertil tilhørende vejareal, fællesareal og parkering

3.2 Institutionsformål må maks. udgøre 25% af eksisterende bygningsmasse, svarende til byggefelt 2 jf. kortbilag 5

For delområde B gælder:

3.3 Delområdet må kun anvendes til boligformål, tæt-lav og etagebyggeri og tilhørende fælles friarealer samt parkeringsforhold

For A gælder

4.1.1 Bebyggelsesprocenten for hele området fastsættes til 40

4.1.2 Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn, under iagttagelse af krav efter anden lovgivning til brand, tilgængelighed og bygningsindretninger iøvrigt

4.1.3 Der kan opføres 20 m2 mindre bygninger såsom skure og udhuse, enten som fritliggende bygninger, som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. De nævnte bygninger må ikke opføres med en større højde end 3,5 m over terræn, og skal opføres indenfor egen grund

4.1.4 For Delområde A gælder, at tæt-lav boligerne som min. skal være 70 m2, og etageboligerne som min. skal være 50 m2

4.1.5 Fælleshus, som angivet på kortbilag 5, må maksimalt opføres med en bygningshøjde på 5 m.

For B gælder

4.2.1 Ændret arealanvendelse til boligformål forudsætter nærmere lokalplanlægning med udgangspunkt i § 3.3

4.2.2 Nye anlæg skal holde en afstand af min. 10 meter til den § 3 registrerede sø

For delområde A gælder:

5.1 Eksisterende bygning som anvist på kortbilag 5 kan nedrives

For A gælder

6.1 Eksisterende bygninger skal ifm. renovering udføres i ens materialer og bygningstræk, så den samlede bebyggelse fremstår som en enhed

6.2 De to tilbyggede indgangspartier i eksisterende bygning 2 jf. kortbilag 5, kan nedrives

6.3 Tagmaterialer skal fremstå i tagsten i brune, sorte, grå eller røde nuancer. Der må ikke anvendes plast eller ståltage

6.4 Boligbebyggelsens facader skal fremstå med overflader i mursten, som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Facadematerialerne skal holdes i røde, gule eller grå nuancer. Mindre partier i facaden skal fremstå i træmaterialer

6.5 Boligbebyggelsens facader i svalegange skal fremstå åbne eller lukkede med lyddæmpende glas

6.6 Små-bygninger som fx. skure skal udføres i træmaterialer. Tage må udføres i samme materialer som beboelsesbygningen eller tagpap

6.7 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 20

6.8 Anlæg til indvinding af solenergi kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader

For B gælder

6.9 Udbygning af delområde B forudsætter nærmere lokalplanlægning med udgangspunkt i § 3.3

7.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske ad eksisterende adgangsvej fra Roskildevej, som vist på Kortbilag 5

7.2 Stier indenfor lokalplanområdet skal sikre adgang til boligområdets grønne fælles friarealer, som vist på Kortbilag 5

7.3 Stierne skal være minimum 1,5 meter brede og befæstes med grus

For delområde A gælder:

8.1 Parkering skal anlægges som fællesparkering, som vist på Kortbilag 5

8.2 Der skal anlægges min. 1,5 p-plads pr. bolig, og min. 1 p-plads pr. 50 m2 institutionsformål

8.3 Der skal anlægges min. 5 gæsteparkeringer

9.1 Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn

9.2 Terrænregulering omkring den §3 registrerede sø skal ske i en afstandszone af min. 3 meter

For Delområde A gælder:

10.1 Der udlægges fællesareal, som principperne vist på kortbilag 5. Herunder stier, legeområde, træer og buske, klippede græsarealer mm.

10.2 Støjafskærmning mod Roskildevej og Holbæk motorvejen skal suppleres med beplantning. Beplantningen skal bestå af træer som overstandere med en underbevoksning af buske, der danner en tæt bund på min. 5 meters bredde. Træer kan være arter af Avnbøg (Caprinus), Paradisæble (Malus), Fyldt fuglekirsebær (Prunus Avium Plena), Småbladet Lind (Tilia Cordata). Underbevoksning kan være arter af Bærmispel (Amelanchier), Kornel (Cornus), Gedeblad (Lonicera), Ribs (Ribes), Klitrose (Rosa Pimpinellifolia)

10.3 Fælles parkeringsareal skal afskærmes af beplantning ud mod friarealerne, se principperne anvist på kortbilag 3. Beplantningen skal bestå af hårdføre buske på min 1,5 meters bredde

10.4 Affaldssystemer skal placeres med en maks. afstand til hoveddør på 60 m.

10.5 På de grønne fælles friarealer kan der etableres mindre legehuse samt tekniske bygninger til fælles formål, eksempelvis transformere m.v.

10.6 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag eller
parkering. Eksempelvis må opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet

For Delområde B gælder:

10.7 Der skal udlægges en afstandszone på 10 m. til den mindre § 3 registrerede sø. Afstandszonen skal holdes fri for bebyggelse, vej og parkering

10.8 Den § 3 registrerede sø skal ligge på et fælles friareal