I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:

1.1 at udlægge arealet til boligformål og liberalt erhverv,

1.2 at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, placering og udformning,

1.3 at sikre de nødvendige parkeringsarealer i tilknytning til bebyggelsen,

1.4 at sikre et fælles opholdsareal i tilknytning til bebyggelsen.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter en del af matr.nr. 7000i samt en del af matr.nr. 4c, Tølløse by, Tølløse.

2.2 Lokalplanmrådet er beliggende i byzone og vil forblive i byzone.

3.1 Området udlægges til boligformål og liberalt erhverv.

 


4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes til én ejendom med en størrelse på mellem 1000 og 1100 m2.

 

5.1 Bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet fastsættes til 40.

5.2 Bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne vist på kortbilag 5.

5.3 Bebyggelse inden for byggefelt A jf. kortbilag 5 må maksimalt opføres i 2 etager med kælder og udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 12 meter.

5.4 Bebyggelse inden for byggefelt B jf. kortbilag 5 må maksimalt opføres i 1 etage med kælder. Den maksimale bygningshøjde er 5 meter.

5.5 Mindre bygninger såsom skure og udhuse skal opføres mindst 1 meter fra skel og kan opføres uden for de på kortbilag 5 viste byggefelter.

5.6 Inden for det på kortbilag 2 og 5 skraverede område må der hverken midlertidigt eller varigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,80 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte, jf. servitut 03.11.1976-28483-21.

6.1 Facader skal fremstå i blank mur eller overfladebehandlet materiale (kalket, filset, pudset eller vandskuret). Mindre bygningsdele og dele af facaden kan fremstå i andre materialer.

6.2 Tagbeklædning skal udføres i matte materialer med en maksimal glansværdi på 20. Dog kan der ophænges eller integreres solceller og solfangere i tagfladerne.

6.3 Solceller og solfangere kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integrering af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.4 Solenergianlæg og ovenlysvinduer skal placeres og udformes på en sådan måde, at de ikke medfører blændingsgener for naboer og forbipasserende.

7.1 Der skal anlægges en overkørsel til Hjortholmvej med en bredde på 5 til 6 meter og med en omtrentlig placering som vist på kortbilag 5.

7.2 Der udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 5. Der kan desuden parkeres inden for afgrænsningen af byggefelt A.

7.3 Der skal inden for lokalplanområdet anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. boligenhed og mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 liberalt erhverv.

7.4 Der skal etableres en forbindelse til det eksisterende stinet nord for lokalplanområdet som vist på kortbilag 5.

7.5 Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

8.1 Skiltning skal følge kommunens til enhver tid gældende skiltevejledning.

 

9.1 Der udlægges fælles opholdsarealer som vist på kortbilag 5.

9.2 Der må plantes hæk mod skel eller inden for de på kortbilag 5 viste fælles opholdsarealer. Hækken skal til enhver tid holde sig inden for matriklen. Eventuel afgrænsning mod Hjortholmvej skal ske med hækbeplantning, dog jf. § 5.6.

9.3 Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet er 0,35.

10.1 Belysningsarmaturer må kun opstilles i forbindelse med parkeringsarealet og stierne angivet på kortbilag 5.

10.2 Højden på belysningsarmaturerne må ikke overstige 1 meter og lyskilden skal være nedadrettet.

11.1 Området skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau fra vejtrafikstøj:
Boligområder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer, parker og lignende: Lden 58 dB.

12.1 Ny bebyggelse skal udføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglements regler herfor.

 

13.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer, veje, stier og fælles opholdsarealer være anlagt og eventuelt beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

14.1 Lokalplan 1.40_345 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i § 2 og som vist på kortbilag 4.

 

15.1 Efter Holbæk Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014.