Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På den baggrund er lokalplanen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner. De særlige drikkevandsinteresser medfører dog ingen særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et allerede lokalplanlagt område, dels fordi boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for 19.B11, der udlægger området vest for Hjortholmvej og nord for Tølløsevej til boliger og liberalt erhverv. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25, der udlægger området til boliger i maksimalt 1,5 etage. For at muliggøre indretning af boliger i den eksisterende bygning, er der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer rammen for boligbyggeri således, at der fremover kan opføres boliger inden for rammeområdet i op til 2,5 etager.

Eksisterende lokalplaner

Den del af Lokalplan 1.40_345, der omfattes af Lokalplan 19.09, aflyses ved den endelige vedtagelse af denne.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet ligger i udkanten af det i Kommuneplan 2013-25 udpegede kulturmiljø, Tølløse Stationsby. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal lokalplaner beliggende inden for et kulturmiljø indeholde bestemmelser, som i videst muligt omfang sikrer områdets bevaringsværdier. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om byggelinjer, bygningens højde og materialebrug.

Offentlig service

Lokalplanområdet ligger 200 meter fra Elverdamsskolen og er nabo til Tølløse Bibliotek/Borgerservice. Afstanden til nærmeste indkøbsmulighed er ca. 300 meter, og der er 850 meter til Tølløse Station. Buslinje 540 (Holbæk-Ringsted) har et stoppested i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.

Se yderligere oplysning om offentlig service på www.holbaek.dk.