Servitutter

Der er ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser.

Følgende servitutter bliver ikke aflyst, men kan have betydning for planområdets udnyttelse:

03.11.1976-28483-21 Dok om oversigt mv
Ovenstående servitut omhandler oversigtsforholdene ved udkørsel til Hjortholmvej fra matr.nr. 7000i. Inden for det på kortbilag 2 og 5 skraverede område må der hverken midlertidigt eller varigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,80 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte.

25.06.1964-5718-21 Dok om adgangsbegrænsning mv

27.02.1973-3855-21 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Servitutten omhandler et nedlagt kabel på grænsen mellem matr.nr. 4ab og matr.nr. 4c.

11.06.1969-7668-21 Dok om transformerstation/anlæg mv, overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv.
Servitutten omhandler adgangsforhold til eksisterende transformerstation.

24.12.1969-16971-21 Dok om byggelinier mv
Servitutten fastlægger en byggelinjeafstand fra vejmidte på 12 m. hvortil tillægges 1,5 gange højdeforskellen + 1,0 m. Byggelinjeafstanden sikres gennem byggefelterne, som er beskrevet i lokalplanens § 5 og som er angivet på kortbilag 5.

Forbehold
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2 (bindingskort). Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.