Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.

I nogle tilfælde kan det være en god ide at oplyse om tilladelser fra byrådet/kommunen.

Det gælder f.eks. oplysning om, at der kræves tilladelse til etablering af dyrehold i en lokalplan for jordbrugsparceller - hvor grundejerne ellers kunne tro at det er umiddelbart tilladt. Se f.eks. lokalplan 18.03 - Bevarende landzonelokalplan for Soderup, side 11 - 12.

Hvis lokalplanen skal rumme en bonusvirkning (f.eks. erstatte en landzonetilladelse) skal det fremgå her, se. F.eks. lokalplan 18.03 - Bevarende landzonelokalplan for Soderup, side 11.

Andre emner kan være ophævelse af landbrugspligt, se efterfølgende, særlige tilladelser fra Vejdirektoratet (f.eks. ved tilslutning til veje eller vejbyggelinjer, hvor Vd er vejmyndighed), noget med jordforurening eller bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven

Ophævelse af landbrugspligt
Er arealet udlagt til landbrugsformål og forudsættes landbrugspligten ophævet for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, kræver dette en tilladelse efter landbrugslovens § 7.

(Se i øvrigt lokalplanvejledningen s. 90-91, afsnit 4.5.)