Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en boligbebyggelse med op til 20 boliger. Lokalplanområdet ligger centralt i Tølløse og er en vigtig del af området, der udgør den oprindelige stationsby. Det er derfor vigtigt, at lokalplanen stiller krav til bebyggelsens placering, udformning og anvendelse af materialer, så den nye bygning falder ind i den historiske bygningsstruktur.

Der er udarbejdet et skitseprojekt som udgangspunkt for lokalplanen, og det har i vid udstrækning forholdt sig til – og indpasset sig i - Tølløse stationsbys bygningsstruktur. Det er en nyfortolkning af det gule teglstenshus, der opføres som en række gavlhuse, som derved fanger den lille byskala, som findes i Tølløse. Der gives mulighed for at opføre 2 bygninger i tre etager med sadeltage i op til 12,5 meters højde. Det er samme etageantal som det tidligere hotel.

Der stilles krav om, at sadeltagene skal opføres med en hældning på mellem 25 og 45 grader. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at bebyggelsen opføres i gule teglsten (som stationsbygningen på modsatte side af Jernbanevej) eller med røde teglsten med synlig sokkel mindst 20 cm over terræn og med en mørk tagbeklædning som f.eks. tagpap med pyntelister, skifer eller tegl. Farven på synlige vinduesrammer og døre skal tilpasses farven på tagbeklædningen. Mindre facadepartier kan desuden fremstå af andet let materiale såsom facadeplader i grå eller sort eller træbeklædning med træets naturlige overflade eller malet grå eller sort.

Bygningerne udføres i blank mur af tegl eller som pudsede facader og med mørke tage. Farven på synlige vinduesrammer og døre skal udføres i dæmpede farver. Mindre facadepartier kan desuden fremstå af andet let materiale, som facadeplader i afdæmpede farver eller træbeklædning med træets naturlige overflade eller afdæmpede farver, der er tilpasset byggeriet.

Der vil blive indrettet boliger i stueetagen, og derfor gives der mulighed for at bygningen med den længste facade mod Jernbanevej kan trækkes op til 2½ meter fra bagkant af fortov på mindre dele af facaden. Det mellemliggende areal kan beplantes. Der stilles desuden krav om, at gulvkoten mod Jernbanevej skal være mindst 30 cm over terræn, hvilket vil mindske indblik fra forbipasserende.

Lokalplanens delområde 1 vil med lokalplanen blive udstykket som én selvstændig ejendom. Det er dog hensigten, at ejendommen skal indgå som en del af Solparken, der udstykkes som én ejendom. Dette skyldes, at det vil være samme boligforening, der administrerer disse ejendomme.

Der stilles krav om, at ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og ikke må benyttes til oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eventuel henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende henvises til industriområdet i Tølløse Nord.

Illustrationsplan

Facadetegninger