Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På den baggrund er lokalplanen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner. De særlige drikkevandsinteresser medfører dog ingen særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et allerede lokalplanlagt område, dels fordi boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.

I disse områder må arealanvendelsen ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse.

Der er ingen indvindingsboringer i nærheden af lokalområdet. Nærmeste vandværksboringer tilhører Kvarmløse-Tølløse Vandværk og ligger ca. 500 meter nordnordvest for lokalplanområdet.

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre øget risiko for grundvandet eller være til risiko for vandindvindingen i området, idet:

Grundvandskortlægningen viser, at den naturlige beskyttelse af grundvandet i området er god og at det primære magasin er godt beskyttet af ca. 20 meter ler.
De hydrogeologiske og topografiske forhold viser, at en eventuel afledning/nedsivning af overfladevand/vejvand i lokalplanområdet vil strømme mod nordnordvest i retning af Kvarmløse-Tølløse Vandværks kildeplads.
Det anbefales dog ikke at nedsive regnvand fra veje. Regnvand fra veje føres derfor til kloak.

Kommuneplan 2013-2025

I Kommuneplan 2013-25 er lokalplanområdet udlagt til centerformål inden for rammeområde 19.C01, hvor der kan opføres bebyggelse i op til 3 etager og med en bebyggelsesprocent på op til 80. I centerområder kan der planlægges for boliger, pladser og grønne områder samt private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, parkeringsanlæg, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed og lignende inden for miljøklasse 1 -3. Lokalplanen er således i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013-25.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanmrådet var før denne lokalplans vedtagelse omfattet af Lokalplan nr. 1.28, der gælder for et større område syd for jernbanen. Lokalplanområdets delområde 1 var omfattet af Lokalplan nr. 1.41_345, der er et tillæg til Lokalplan nr. 1.28 og bl.a. omfatter posthuset og hotelgrunden.

Lokalplan nr. 1.41_345 omfatter et område på 0,4 ha og giver mulighed for etablering af butikker mod Jernbanevej, men den mulighed er ikke videreført i nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 1.41_345, der er vedtaget i november 2006 for Tølløse Kommune, aflyses for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Lokalplanen nr. 1.28 omfatter et areal på 1,5 ha, der rummer ældreboliger og et aktivitetscenter. Lokalplan nr. 1.28, der er vedtaget i juni 2000 for Tølløse Kommune, aflyses for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Diverse udpegninger

Tølløse Stationsby er i Kommuneplan 2013-25 udpeget som kulturmiljø, hvilket betyder, at der er særlige forhold, der gør sig gældende, når eksisterende bebyggelse skal renoveres og når der skal opføres ny bebyggelse i området. Det fremgår således af kommuneplanen, at der i 1874 blev anlagt en station med tilhørende ledvogterhus (nu nedrevet), hvor Nordvestbanen krydser Tølløsevej og Kvamløsevej. I forbindelse med stationen blev der opført en købmandsgård, og dermed var starten på udviklingen af Tølløse Stationsby i gang. Samtidig blev Hotel Håbet opført, og det er på denne grund, at der nu skal opføres en ny boligbebyggelse, som denne lokalplan omfatter.

Et afsnit i kommuneplanen beskriver stationsmiljøets sårbarhed, hvilket bl.a. omfatter nedrivning af bygninger, der repræsenterer stationsmiljøet og byudviklingen omkring Jernbanevej og en sløring af byens struktur og historie. Det er derfor af stor betydning, at den nye bebyggelse forholder sig til de historiske elementer og strukturer – dog gerne i en ny fortolkning, der synliggør, at det er et nutidigt byggeri, der opføres.

> Udpegede kulturmiljøer i Kommuneplan 2013-25

Trafikforhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra Jernbanevej, der er kommunevej, og området ligger over for Tølløse Station.

Offentlig service

Området er centralt beliggende i Tølløse stationsby med korte afstande til såvel offentlig transport som til indkøbsmuligheder, skoler og børneinstitutioner. Læs mere om frit skolevalg og pasningsgaranti på www.holbaek.dk.