I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At udlægge området til boligformål.

1.2 At fastsætte bestemmelser for bevaring af eksisterende vandværkstårn.

 

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 15hp, 15ik, Jyderup By, Jyderup og en del af matr.nr. 15fc, Jyderup By, Jyderup jf. kortbilag 2, samt alle parceller som udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til åben-lav beboelse og tæt/lav beboelse i form af dobbelthuse.

 

4.1 Idet lokalplanområdet udlægges til åben/lav beboelse skal matrikulære ændringer ske efter principperne på kortbilag 6 og 7.

4.2 Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse skal grunde have en minimumstørrelse på 200 kvm. Princippet i sammatrikulering og fremtidige vejudlægslinjer, anvist på kortbilag 6 samt 7 er også gældende.

5.1 Idet lokalplanområdet udlægges til åben/lav beboelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 30 % for den enkelte ejendom. Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 40 % for den enkelte ejendom

Gælder både for åben/lav og tæt/ lav beboelse:
5.2 Ny boligbebyggelse skal placeres mindst 3 m fra skel.

5.3 Ny bebyggelse må opføres i en højde af maks. 5 m over terræn. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at den maksimale bygningshøjde overskrides for dele af en bygning, hvor det kan begrundes i niveauspring i terrænet og bygningens arkitektoniske udtryk tilpasses. Byggefelt A er undtaget denne bestemmelse, se øvrige bestemmelser om byggefelt A.

Bemærkning:
§ 5.3 er udformet henblik på at give mulighed for at skabe arkitektur med forskudte etager, som anført i nedenstående princip illustration. I tilfælde at dette tillades, skal nabohensyn vedr. indbliks- og skyggegener tages i betragtning.

5.4 Ny bebyggelse må opføres i maks. 1 etager. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade at etageantallet overskrides, forudsat at der opføres arkitektur ud fra ovennævnte princip illustration.

5.5 Såfremt der tillades bebyggelse i mere end 1 etage, jf. §5.4 må der ikke etableres tagterrasser vendt mod tilstødende beboelsesejendomme.

5.6 Ny bebyggelse skal holde en afstand på mindst 7,5 m til stammen af træet udpeget på kortbilag 5a og kortbilag 5b. Bebyggelse i byggefelt A er undtaget denne bestemmelse.

5.7 Ny bebyggelse skal holde en afstand af mindst 5 m til det bevaringsværdige vandværkstårns facade, jf. kortbilag 5a. Bebyggelse i byggefelt A er undtaget denne bestemmelse.

Byggefelt A:
Nedenstående bestemmelser er gældende for byggefelt A og forudsætter, at vandtårnet er bevaret.
5.8 Indenfor byggefeltet må der kun opføres én bygning.
5.9 Ingen del af bygningens ydervægge må overskride byggefeltets afgrænsning.
5.10 Bygningen må opføres i en højde af maks. 5 m til tagryg.
5.11 Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse kan bebyggelse i byggefelt A kun anvendes til fællesfaciliteter og ikke beboelse.

6.1 Bebyggelse udpeget på kortbilag 8 tillades nedrevet.

 

7.1 Nedløbsrør og tagrender skal udføres i zink eller galvaniseret stål.

7.2 Indenfor byggefelt A, jf. kortbilag 5, må bygningen kun opføres med saddeltag. Bestemmelsen forudsætter, at vandtårnet er bevaret.

 

For bevaringsværdig bebyggelse, udpeget på kortbilag 8, gælder at:

8.1 Tårnet skal bevares og må ikke nedrives, ombygges eller gives en ændret ydre fremtræden, der ikke er i henhold til § 8.2, uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

8.2 Tårnets gesimsbånd skal bevares.

8.3 Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse kan tårnet kun anvendes til fællesfaciliteter og ikke beboelse.

9.1 Vejadgang til planområdet skal ske fra vestlige side af matr. nr. 15fc, Jyderup By, jf. kortbilag 5a og kortbilag 5b.

9.2 Vejareal skal udlægges som en privat fællesvej.

9.3 Vejen skal være udlagt i en samlet bredde på 4 meter, hvor 3,5 meter udgør kørebane.

9.4 Vejen skal indeholde mulighed for vigepladser jf. princippet på kortbilag 7.

9.5 Vejen skal anlægges med kørefast belægning.

9.6 Vejen skal indeholde en vendemulighed eller manøvreareal som i princippet på jf. kortbilag 6 og kortbilag 5b.

 

10.1 Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse skal der være stier fra det fælles parkeringsområde til den enkelte bolig.

 

11.1 Der skal anlægges mindst 2 bilparkeringsplads på egen grund pr. åben/lav beboelse.

11.2 Der skal anlægges mindst 1,5 parkeringsplads pr. tæt/lav beboelse.

11.3 Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse skal parkering anlægges som fællesparkering inkl. manøvreareal og placeres som anført i princippet på kortbilag 5b.

12.1 Der må ikke opsættes skiltning udover adresseskiltning.

 

13.1 Terrænet må reguleres maks +/- 1 meter i forhold til det eksisterende terræn, dog ikke højere end kote 38. § 13.5 er undtaget heraf.

13.2 Der må ikke terrænreguleres tættere på skel end 2 meter, skråning inklusiv.

13.3 Terrænregulering skal udføres uden brug af stensætning. Terrænregulering i forbindelse med etablering af areal til fælles renovationsplads, jf. § 16.1, kan dog godt udføres ved hjælp af stensætning i begrænset omfang.

13.4 Terrænregulering må maks udføres med en skråning på 45 grader.

13.5 I zonen anført på kortbilag 4, må der terrænreguleres optil kote 37, såfremt § 13.3 og § 13.4 er overholdt.

Bemærkninger:
§ 13.1 er sat med henblik skabe flere muligheder for, hvordan grundens terræn kan udnyttes. Placeres en bolig, hvor grunden har et fald(niveauspring), vil det være muligt at skabe en bolig med eksempelvis forskudte etager. Da det med § 13.1 er muligt at terrænregulere op til + /- 1 meter, skabes der mulighed for etablering af arkitektonisk spændende bebyggelse, hvor terrænet kan bearbejdes forholdsvis meget. Ønskes det derimod af en bygherre, at en bolig skal opføres i plant niveau, skal boligen placeres på grunden med mindst muligt niveauspring. Med § 13.1 er det således også muligt at bearbejde terrænet, så der fås et plant niveau. Ved terrænregulering må terrænet dog maks. opfyldes op til kote 38.

§ 13.5 er sat, da terrænet nordligt i lokalplanområdet skråner en hel del. Derfor angiver lokalplanen en zone (se det blå areal på kortbilag 4), hvor det er muligt at terrænregulere op til kote 37. Således kan et lidt mere plant område skabes til enten beboelse eller haveareal.
Se herudover lokalplanens redegørelsesdel i afsnittet ’bebyggelse og terræn’

14.1 Idet lokalplanområdet udlægges til tæt/lav beboelse skal der anlægges fælles friarealer, der udgør min. 10 procent af grundarealet. Friarealer omfatter ikke stier eller til kørsels- og parkeringsarealer.

14.2 De fælles friarealer skal placeres som anført på kortbilag 5b, og udgøres mod nord min. med en radius på 3 m fra det beskyttede træs stamme.

14.3 De fælles friarealer skal bestå af lege-, aktivitets og opholdsmuligheder.

14.4 Indenfor de fælles friarealer må ikke opføres bebyggelse, foruden indenfor byggefelt A.

15.1 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn og hæk. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn indvendigt, i tilfælde af et ønske om at indhegne dyr eller lign.

15.2 Træet udpeget på kortbilag 3, 5a og 5b er omfattet naturbeskyttelse, da det udgør en betydning for flagermus. Beskæring og fældning af træet må derfor først ske eft