Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandtårn står. Lokalplanområdet består af:

  • matr.nr. 15hp Jyderup By, Jyderup som udgør 2.091 m²,
  • matr.nr. 15ik Jyderup By, Jyderup som udgør 638 m²
  • samt en del af matr.nr. 15fc Jyderup By, Jyderup.

Matr.nr. 15hp står i dag ubenyttet hen som grønt areal med henholdsvis græsareal samt træer og buskads på den nordlige og vestlige del. På matr.nr. 15ik er det gamle vandtårn beliggende, som i en del år har været ude af funktion. Arealerne har i de seneste 18 år været privatejede af nuværende grundejer. En del af matr. nr. 15fc, der indeholder vejareal, indgår også i lokalplanen.


Matrikelkort. Rød afgrænsning udgør planområdet.

Mod nord og vest afgrænses planområdet af tømmerhandlen XL Byg, som er opført i slutningen af 90’erne. Tømmerhandlens bygning er bygget ind i bakken, således at bygningerne er nede i terræn i forhold til lokalplanområdet. Dermed kan tømmerhandlens bygningstag ses fra lokalplanområdet. Mod syd afgrænses planområdet af parcelhuse opført i 70’erne i 2 etager, der er bygget ind i højen. Mod øst afgrænses planområdet af boligkvarteret Vandværksbakken med bebyggelse opført i 80’erne, hvor de nærmest tilgrænsende ejendomme er enfamiliehuse i 1-plan.

Billeder af nuværende situation i planområdet:


Lokalplanområdet set mod syd. Det gamle Vandtårn ses.


Lokalplanområdet set mod nord.


Lokalplanområdet set mod syd-øst. Boligkvartet Vandværksbakken med et grønt areal ses.


Mulighed for udsigt ud over Jyderup By fra lokalplanområdet.