Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning og lokalplanen konflikter ikke med statslige eller regionale udpegninger.

Hele Jyderup by er registreret som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvilket betyder at planområdet også er. Holbæk Kommune skal derfor følge ”Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”. Udpegningen har ingen konsekvenser for planforslagene, og der vil ikke være behov for at fastsætte retningslinjer herom, da lokalplanforslaget omfatter allerede lokalplanlagte byområder. Ligeledes vurderes det, at planlægning for boliger ikke udgør en risiko mht. grundvandsforurening, jf. vejledningen.

Kommuneplan 2017

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanrammer.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg i relation til lokalplanen.

 • Matr. nr. 15hp er på nuværende tidspunkt omfattet af kommuneplanramme 11.C01, der foreskriver anvendelsen til centerformål. Derfor er der sammen med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen af arealet til boligformål. Indenfor den eksisterende centerramme vil boliganvendelsen allerede være mulig, dog ikke ift. gældende lokalplanlægning, hvorfor der er udarbejdet ny lokalplan (Lokalplan 11.18). Det vurderes velvalgt at indskrænke vandværkshøjens anvendelse til udelukkende boligformål. Begrundelsen er bl.a., at nuværende adgangsvej til området er snæver og stejl og forskellige centeranvendelser vil derfor ikke være oplagte her, hvad angår tilkørsels- og parkeringsmuligheder. Det vurderes, at centerformålene er mere velplaceret udenfor vandværkshøjen i det område, som allerede i dag fungerer som Jyderup bymidte.
  Kommuneplantillægget ændres således kun centerrammen geografisk, idet matr. nr. 15hp ikke længere indgår i rammen. Til den eksisterende centerramme, 11.C01, er der tilknyttet en detailhandelsretningslinje. Kommuneplantillægget foretager heller ikke indholdsmæssige ændringer i den fremtidige detailhandelsretningslinje
 • Matr. nr. 15ik er omfattet af boligrammen 11.B13. Denne boligramme foreskriver et maximalt etageantal på 1,5. Da lokalplanen har til formål at skabe rammene for bebyggelse, der indpasses naturligt i landskab og terræn vurderes det, at det skal være muligt at bygge i optil 2 etager i planområdet. Boligrammen 11.B13 ændres kun geografisk idet matr. nr. 15ik ikke længere indgår.
 • Fremtidige boligramme for matr. nr. 15hp og 15ik vil med kommuneplantillægget blive boligrammen 11.B20 , der foreskriver maksimalt 2 etager. Den fremtidige boligramme foreskriver ikke en maksimal bygningshøjde, da dette reguleres i lokalplanen.

Kommuneplantillægget foretager ingen ændringer, hvad angår matr. nr. 15fc.
Det er vurderet, at lokalplanen i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.


Indhold i eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 11.C01


Indhold i eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 11.B13

 

Eksisterende lokalplaner

 • Matr.nr. 15hp er omfattet af Lokalplan nr. 50-47 for Drivsåtvej 5 og 9 i Jyderup. Lokalplanen udlægger matriklen til grønt areal.
 • Matr.nr. 15ik og 15fc er omfattet af Lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken. Denne lokalplan udlægger matr.nr. 15ik til offentligt areal og matr.nr. 15fc til boliganvendelse.
  Da grønt areal og offentlig anvendelse ikke er i overensstemmelse med boligformål, udarbejdes indeværende lokalplan, der netop ændrer anvendelsen af matriklerne til boligformål.

Efter endelig vedtagelse af Lokalplan 11.18 vil

 • Lokalplan nr. 50-47 ophæves for matr. nr. 15hp.
 • Lokalplan nr. 50-64 ophæves for matr. nr. 15ik.
 • Lokalplan nr. 50-64 vil ophæves for den del af matr.nr. 15fc, der udgør vejarealet i Lokalplan 11.18.

Se Lokalplan nr. 50-47
Se Lokalplan nr. 50-65

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den bebyggelse, som er muliggjort med indeværende lokalplan, ikke vil medføre en påvirkning af nabokommunerne. Området ligger centralt i Jyderup by, og selvom området ligger højt vil en bebyggelse ikke komme til at markere sig visuelt på lang afstand af betydning. Herudover vil en ny anvendelsen af det mindre område ikke i sig selv have en større betydning for planlægningen i nabokommuner.

Diverse udpegninger

Vandværkstårnet er udpeget bevaringsværdigt, hvilket fremgår af afsnittet 'Lokalplanens indhold' på side 8-9.

Et større træ i planområdet er omfattet af en naturbeskyttelse. Træet er vurderet betydningsfuldt for flagermuse.
Flagermuse er igennem et EU-habitatdirektiv udpeget som en særlig eller sårbar dyreart. Læs mere i afsnittet 'Natur' på side 23.

Trafikforhold

Matr.nr. 15hp og 15ik har i dag vejadgang via privat fællesvej over ejendommen matr.nr. 15fc til den offentlige vej Søbæksparken. Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via ejendommen matr.nr. 15fc. Alternative vejadgange er i lokalplanudarbejdelsen blevet undersøgt, men grundet terrænforskel og ejerforhold i omkringlæggende arealer har det ikke været muligt at placere vejen andetsteds.
Den private fællesvej er på nuværende tidspunkt udlagt på matrikelkortet i en bredde af 2,25 meter. Den private fællesvej skal ved realisering af ny bebyggelse udlægges i en bredde af samlet 4 meter, hvorfor arealet til vejadgang medtages i ny lokalplan. Kortbilag 7 viser, at vejen enkelte steder også skal tilføjes mulighed for vigepladser. Vejen ender blindt og skal indeholde en vendemulighed, jf. princippet vist på kortbilag 6.
Da lokalplanen alene muliggør et mindre antal af nye boliger vil det ikke medføre nogen væsentlig mertrafik på de eksisterende vejanlæg. Området er beliggende tæt på Jyderup Station, hvilket kan gøre det attraktivt at benytte den offentlige transport.


Nuværende vejadgang til matr. nr. 15hp. Denne vej skal udvides og udægges til privat fællesvej

 

Offentlig service

Planområdet ligger tæt på Jyderups udbud af service, dagligvaremuligheder, kulturfaciliteter som Jyderup Bibliotek samt detailhandel. Ligeledes ligger planområdet med nærhed til smuk natur omkring Skarresø og store skovarealer mod vest og syd. Der er nærhed til skole/institutioner og Jyderup Station ligger i 7 minutters gåafstand fra området.