Bæredygtighed

Bæredygtighedsprincipperne for placering af ny byvækst er, at området skal være i god tilgængelighed til offentlig transport, det overordnede vejnet, handel og institutioner, hvilket lokalplanen er i overensstemmelse med. Herudover understøtter den nye bebyggelse i planområdet den allerede eksisterende forsyningsstruktur.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til regionale busforbindelser på Slagelsevej, under 500 meter. Planområdet ligger ligeledes i kort afstand til jernbaneforbindelser samt lokale buslinjer ved Jyderup Station.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske efter Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Natur

I planområdet står et større ældre træ. Træet er vurderet betydningsfuldt for flagermus. Træet er udpeget på kortbilag 3 og kortbilag 5a og 5b. Flagermus er igennem et EU-habitatdirektiv udpeget som en særlig sårbar og truet dyreart - de såkaldte 'bilag IV arter'. Jf. habitatdirektivet og naturbeskyttelsesloven gælder det, at bilag IV arterne ikke må slås ihjel og der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde, hvis det har konsekvenser for arten i dens udbredelsesområde.

Lokalplanen fastsætter derfor en række bestemmelser medhenblik på at beskytte flagermus. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse skal placeres med en vis afstand til træet. I afsnittet 'Lokalplanens indhold' er det begrundet, hvorfor byggefelt A er undtaget heraf. Her fremgår det, at byggefeltet i overvejende grad har samme størrelse og placering som den eksisterende bygning. Således skabes gode rammer for tilstrækkelig hensynstagen til træet og de underliggende rødder.

Lokalplanen fastsætter ligeledes, at beskæring og fældning af træet først kan ske efter Holbæk Kommunes yderligere konkrete vurdering og tilladelse. Miljøstyrelsen har i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen vejledt om, at fældning af træet kun må ske efter udslusning og på et tidspunkt, hvor træet ikke huser ynglende eller overvintrende flagermus, dvs. i perioden mellem d. 1. september og d. 1. november og mellem slut-april til slut-juni. Ligeledes skal det yderligere vurderes, at såfremt træet fældes, at det ikke vil få negative konsekvenser for flagermus i dens udbredelsesområde

Foruden betydningen for flagermus, vurderes det, at træet er et positivt meget karaktergivende element for lokalplanområdet. Det vil derfor af også være velvalgt af æstetiske hensyn at bevare træet så vidt muligt, såfremt ny bebyggelse skal opføres.
Derudover indeholder planområdet ingen naturtyper ift. naturbeskyttelsesloven.


Træ med betydning for flagermus.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser, der kan have en medvirkende indflydelse på sundhed og trivsel for beboer i boligområdet. Lokalplanen fastsætter bl.a., at vejadgangen skal indeholde mulighed for vigepladser, således bløde trafikanter kan tilgodeses. Udstykningsmuligheder giver ligeledes mulighed for forholdsvis store parceller med gode muligheder for have med grøn natur omkring en bolig.