Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet, og lokalplanen er ikke afhængig af anden kommunal planlægning for at kunne gennemføres. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes og beskriver således, hvilken karakter området kan få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt og lokalplanen anviser heller ikke, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.