I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At udlægge området til boligformål og boligbebyggelse i form af enfamiliehuse med mulighed for hobby-landbrug og evt. mindre dyrehold.

1.2 At fastlægge en udstykningsplan med delområder til placering af beboelse mod landsbyafgrænsning og hobbylandbrug mod det åbne land.

1.3 At sikre, at bebyggelsen udformes og opføres med et materialevalg, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i Soderup.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter del af matrikel 1v Soderup By, Soderup, samt alle parceller som efter lokalplanens vedtagelse udstykkes herfra.

2.2 Ved lokalplanens vedtagelse forbliver arealet i landzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 5 i delområderne: A, B og C.

3.1 Udstykninger (jf. § 5), opførelse af bygninger (jf. §§ 6-7), etablering af jordvold og jorddiger samt regnvandsanlæg i form af regnvandsgrøfter og regnvandssøer (jf. §§ 9 og 11) kræver ikke tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).

4.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse på storparceller og dertilhørende småbygninger, garager, mindre stalde og lignende.

4.2 Anvendelse af lokalplanens delområder:

Delområde A: Må kun anvendes til boligbebyggelse til helårsbeboelse, garage, carport og småbygninger af en karakter, som normalt forefindes i et villaområde.
Delområde B: Må kun anvendes til have, staldbygninger, garager, udhuse og andre sekundære bygninger.
Delområde C: Må kun anvendes til grønt areal - til have, græsning, dyrkning og lignende. Delområdet må ikke bebygges.

5.1 Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 5.

5.2 Der må ikke udstykkes parceller mindre end 2.500 m2.

5.3 Der må maksimalt udstykkes 6 parceller indenfor lokalplanområdet.

6.1 Der må maksimalt opføres 250 m2 boligbebyggelse på den enkelte grund.

6.2 Der må samlet maksimalt opføres 250 m2 bygninger til stald, garage, udhus og lignende sekundære bygninger på den enkelte grund. Den enkelte bygning må maksimalt udgøre 100 m2.

6.3 For delområde A gælder:

6.3.1 Delområde A starter 2 m fra vejkant og slutter 30 m fra vejkant som vist på kortbilag 5.
6.3.2 Boligbebyggelse skal placeres minimum 6 meter fra vejkant jf. byggelinje på kortbilag 5.
6.3.3 Boligbebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Intet punkt af en boligbebyggelses ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn.
6.3.4 Anden bebyggelse såsom garage, carport og lignende sekundære bygninger må maksimalt opføres med en højde på 3,5 m.

6.4 For delområde B gælder:

6.4.1 Delområde B starter 32 m fra vejkant og slutter 55 m fra vejkant som vist på kortbilag 5.
6.4.2 Staldbygninger må maksimalt opføres med en højde på 6,5 m. Anden bebyggelse såsom garage, carport og lignende sekundære bygninger må maksimalt opføres med en højde på 3,5 m.

7.1 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tag og facader med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 20.

7.2 Solfangere/solceller skal indgå som bygningselementer på tage og i facader og opsættes direkte i plan med overflade på tagflader eller i facader, således at elementerne indgår som husets andre bygningselementer i overfladen. Synlige fritstående konstruktioner på bygninger er ikke tilladt. Solceller må ikke placeres på jorden.

7.3 For delområde A gælder:

7.3.1 Tage på boligbebyggelse skal udformes som sadeltage med mulighed for kvartvalm og med en taghældning på mellem 30 og 50 grader.
7.3.2 Boligbebyggelsers tage skal udføres i tegl, betontagsten, skiffer eller tagpap.
7.3.3 Udestuer og overdækkede terrasser må udføres med mindre taghældninger end resten af boligen, og tage på udestuer må ligeledes udføres i glas.
7.3.4 Boligbebyggelsers facader skal fremstå i blank mur, pudset, filset, vandskuret eller træbeklædt, kombineret med mindre bygningsdele i glas og stål.
7.3.5 Boligbebyggelse må ikke fremstå som bjælkehuse.
7.3.6 Tage på anden bebyggelse såsom garage, carport og lignende sekundære bygninger skal udføres i tegl, betontagsten, skiffer, tagpap eller som grønt vegetationstag.
7.3.7 Facader på anden bebyggelse såsom garage, carport og lignende sekundære bygninger skal fremstå i blank mur, pudset, filset, vandskuret eller træbeklædt.

7.4 For delområde B gælder:

7.4.1 Tage på staldbygninger skal udformes som sadeltage med mulighed for kvartvalm og med en taghældning på mellem 30 og 50 grader og skal udføres i tegl, betontagsten, skiffer eller tagpap.
7.4.2 Tage på anden bebyggelse såsom garage, carport og lignende sekundære bygninger skal udføres i tegl, betontagsten, skiffer, tagpap eller som grønt vegetationstag.
7.4.3 Facader på stalde og anden bebyggelse såsom garage, carport og lignende sekundære bygninger skal fremstå i blank mur, pudset, filset, vandskuret eller træbeklædt.

8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Camillevej. Vejen udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.

8.2 Vejen skal udlægges i minimum 6 m bredde og anlægges med minimum 5 m kørebane. Kørebanen skal etableres med grus. Der skal etableres grøn rabat på hver side af kørebanen, rabatten på den nordlige side af vejen skal være på minimum 1 m. På den sydlige side skal rabatten være minimum 2 m og en del af græsrabatten skal udformes som grøft til afledning af regnvand.
Se principsnit for vej og grøft på kortbilag 6.

8.3 Vejen udlægges som privat fællesvej.

8.4 I tilknytning til adgangsvejen skal der sikres vendemuligheder for lastbiler (renovationsbiler, flyttebiler mv.). Vendeplads etableres i overensstemmelse med placeringen vist på kortbilag 5 (markeret med "V").

8.5 Der må kun etableres én overkørsel pr. ejendom. Overkørsler må anlægges i maksimalt 5 meters bredde.

8.6 Der skal udlægges parkering svarende til min. 2 parkeringspladser pr. parcel på hver parcel.

9.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn, undtaget dog §§ 9.2 og 9.3, og ikke nærmere naboskel end 1 meter.

9.2 Ved etablering af vej og anlæg til regnvandshåndtering, kan der tillades yderligere terrænregulering. Arealer til etablering af vej og anlæg til regnvandshåndtering er vist på kortbilag 5.

9.3 Overskudsjord kan genanvendes i en jordvold med en placering som vist på kortbilag 5. Jordvolden må maksimalt udføres i 1,5 m højde og skal formgives varieret og landskabeligt. Der kan endvidere etableres mindre jorddiger med en maksimal højde på 1 m og en maksimal bredde på 2 m mellem matriklerne, som vist på kortbilag 5.

10.1 Den maksimale befæstelsesgrad* for den enkelte grund må ikke overstige 25%.
*) Befæstelse er defineret som det samlede bebyggede areal sammen med de befæstede arealer på den enkelte grund.

10.2 Hegn i naboskel skal etableres som levende hegn, i form af hæk, buske eller trærækker. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter såsom hassel, tjørn, paradisæble, fuglekirsebær og syren.
Hegn mod vej skal plantes på egen grund min. 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som hækken, dog maks. 1,8 meter.
Dog må indhegning af dyrehold udføres som elektrisk hegn på træ- eller metalstolper suppleret med 1-2 vandretliggende lægter.

10.3 Hegn i naboskel kan etableres som flerrækket læhegnsbeplantning på et mindre jorddige, jf. § 9.3. Se kortbilag 5 samt principskitse på kortbilag 7.

10.4 Langs lokalplanens vestlige afgrænsning skal der etableres et beplantningsbælte på minimum 5 m. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter såsom hassel, tjørn, paradisæble, fuglekirsebær og syren.