Baggrund

Lokalplanen er en opfølgning på den seneste kommuneplan, som udvidede landsbyafgrænsningen for Soderup Vest til også at omfatte indeværende lokalplanområde. Anlæggelsen af Bukkerupvej efterlod et restareal syd for landsbyen, som med kommuneplanen blev inddraget ved en udvidelse af rammen og landsbyafgrænsningen, hvilket muliggør nyt boligbyggeri på lokalplanområdet.
Lokalplanen er igangsat på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet. Det vil sige store grunde med mulighed for at etablere en åben/lav bolig på hver grund.


Illustration 1: Udvidelse af landsbyafgrænsningen for Soderup Vest.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af op til seks boliger på storparceller. Det skal sikres at boligerne opføres i overensstemmelse med landsbyens nuværende karakter. Storparcellerne vil udgøre en afrunding af Soderup Vest mod syd og arealet vil forblive i landzone.