Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør etablering af op til seks nye boliger på storparceller. På storparcellerne kan der også opføres bygninger til fx dyrehold. Storparcellerne ligger som en naturlig udbygning af landsbyen og kommer til at udgøre en afrunding af landsbyen mod syd.
Parcellerne inddeles med delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse (Se illustration 2). De seks boliger skal placeres i den nordlige del af lokalplanområdet, så de opleves i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Dernæst kommer udhus og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal uden bebyggelse, som kan udnyttes til have, dyrefold eller lignende.

Bygningerne skal tilpasses landsbymiljøet, så der opnås en god helhedsvirkning. Derfor er der i lokalplanen stillet krav om bygningernes maksimale størrelse og udformning. Boligernes størrelse må maksimalt være 250 m2 og der må ligeledes maksimalt opføres 250 m2 bygninger til stald, udhus og lignende bygninger på den enkelte grund.

Boligerne må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage og tage skal udformes som sadeltage. Boligerne skal opføres med facader i teglsten enten som murstensmur eller med pudset, filtset eller vandskuret overflade. Facaden kan også være træbeklædt.

Langs den kommende vej samt på et areal centralt i lokalplanområdet udlægges der arealer til regnvandshåndtering.

Der skal etableres et 5 m bredt grønt bælte mod vest for at sikre en afstand til eksisterende naboer. Mod nord fastlægger lokalplanen en byggelinje, som sikrer at afstanden mellem nyt boligbyggeri og naboskel bliver minimum 13 m.

Mellem de nye matrikler fastlægger lokalplanen at der skal etableres levende hegn. Der gives mulighed for at hegnet kan etableres som et flerrækket læhegn ovenpå et mindre jorddige. Hegnet skal bestå af hjemmehørende arter.


Illustration 2: Viser udstykningsprincippet med op til 6 storparceller; Boligerne skal placeres længst mod nord langs den kommende vej (forlængelse af Camillevej), dernæst kan opføres stald og udhusbygninger. Udstykningerne afsluttes med et areal mod yd, som ikke må bebygges.


Illustration 3: Viser princip for muligt jorddige og læhegnsbeplantning i skel mellem de nye udstykninger.